Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TỈ LỆ HẠ PHOSPHOR MÁU MỚI Ở BỆNH NHI NẶNG NHẬP KHOA HỒI SỨC

Nguyễn Thị Thu Hậu*, Trần Thị Hoài Phương*, Nguyễn Hữu Thiện*, Đặng Thị Tuyên*, Lê Thị Kha Nguyên* Nguyễn Thị Tuyết Dung*, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa*, Huỳnh Thị Thu Quyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ hạ phospho máu mới mắc ở các thời điểm N3-4 và N6-8 sau nhập khoa Hồi sức và tỉ lệ hạ phosphor cùng lúc với hạ Mg, K ở bệnh nhân nặng điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Đoàn hệ tiến cứu.

Kết quả: Từ 01/2015 - 6/2016, khảo sát 297 bệnh nhi nhập khoa Hồi sức chống độc bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi chưa giảm phospho máu khi nhập khoa, nhũ nhi chiếm 65,1%, Có 50,2% bị suy dinh dưỡng. N3-4: tỉ lệ hạ phospho mới 41,1% với 5,1% hạ phosphor máu nặng. N6-8: tỉ lệ hạ phospho mới 43,5% với 4,5 % hạ phosphor máu nặng. Hạ Magne máu: N0:8,4%, N3-4: 9,1% và N6-8: 6,9%, ở nhóm có hạ phospho máu là 13,1% N3-4 và 9,9% N6-8, cao gấp 1,5 lần so với nhóm không hạ phosphor máu. Tình trạng hạ Mg máu cải thiện nhiều so với nghiên cứu trước đây, nhờ chú ý Mg và bổ sung Mg thường qui trong nuôi ăn tĩnh mạch. Hạ Kali máu: N0: 35%, N3-4: 31,7% và N6-8: 25%, nhóm có hạ phospho máu là 29,4% N3-4 và 42,6 % N6-8. Tình trạng hạ phospho và kali cùng lúc ở N6-8 còn cao, gấp 1,7 lần so với nhóm không hạ phosphor máu.

Kết luận: Tình trạng suy dinh dưỡng và hạ phosphor máu ở bệnh nhân khoa Hồi sức khá phổ biến. Nhóm hạ phosphor máu có hạ Mg nhiều hơn tại các thời điểm khảo sát, có hạ kali cùng lúc cao hơn ở cuối tuần thứ 1, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh. Cần thêm các nghiên cứu xác định yếu tố nguy cơ của hạ phosphor máu và ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Cần có chế phẩm phosphor truyền tĩnh mạch để sử dụng khi có hạ phosphor máu nặng và tăng cường huấn luyện đào tạo về chăm sóc dinh dưỡng và phòng ngừa hội chứng Nuôi ăn lại ở bệnh nhân nặng.

Từ khóa: Giảm ion nội bào, giảm phosphor máu, HC nuôi ăn lại, phục hồi dinh dưỡng, bệnh nhi nặng.

ABSTRACT :

Objectives:  To identify the incidence of hypophosphatemia at day 3-4, day 6-8 and prevalence of hypomagnesaemia, hypokalemia inside hypophosphatemia critically ill children of ICU department.

Method: Prospective cohort study.

Results: From 01/2015 - 6/2016, this study was conducted on 297 critically ill children admitted to ICU department in Children’s Hospital 2, absent from hypophosphatemia at day N0, included 65.1% infant. 50.2% of them were malnutrition. Incidence of hypophosphatemia: D3-4: 41.1% with 5.1% of severe hypophosphatemia, D6-8: 43.5% with 4.5% of severe hypophosphatemia. Hypomagnesaemia: D0 8.4%, D3-4: 9.1% and D6-8: 6.9%, in hypophosphatemia group: 13.1% at D3-4 and 9.9% at D6-8, 1.5 times higher to non- hypophosphatemia group. Hypomagnesemia rate were improved much on the last study, thanks to better consideration and routine supplementation in parenteral nutrition in ICU. Hypokalemia: D0: 35%, D3-4: 31.7% and D6-8: 25%, in hypophosphatemia group: 29.4% at D3-4 and 42.6 % at D6-8. Hypokalemia associated to hypophosphatemia at D6-8 were 1.7 times higher to non- hypophosphatemia group.

Conclusions: Malnutrition and hypophosphatemia in PICU were common. Hypophosphatemia group had higher hypomagnesemia rate at all time, and higher hypokalemia rate at the end of first week in PICU compared to non- hypophosphatemia group, it may be a risk of poor outcome. We need more studies to identify risk factors of hypophosphatemia and its influence on treatment. It is necessary to get PIV phosphate supplement product for severe hypophosphatemia cases and training more in nutritional rehabilitation and Refeeding Syndrome prevention in critically ill patients.

Key words: Intracellular mineral depletion, hypophosphatemia, refeeding syndrome, nutrition rehabilitation, critically illness children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF