Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HAI PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG LACTULOSE VÀ POLYETHYLENE GLYCOL 4000 TRÊN TRẺ BỊ TÁO BÓN CHỨC NĂNG LỨA TUỔI TIỂU HỌC

Nguyễn Thị Việt Hà*, Phạm Thị Thanh Nga**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của lactulose và polyethylene glycol 4000 (PEG 4000) trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em lứa tuổi tiểu học.

Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng mở, ngẫu nhiên có đối chứng trên 160 trẻ từ 6 đến 11 tuổi được chẩn đoán táo bón theo tiêu chuẩn ROME III, những trẻ này ngẫu nhiên được điều trị bẳng lactulose 10 g/15ml (1,5 ml/kg/ngày) hoặc PEG 4000 (0,5 g/kg/ngày) trong 3 tháng.

Kết quả: Hiệu quả điều trị táo bón của PEG 4000 cao hơn lactulose ở cả 3 thời điểm theo dõi của nghiên cứu. PEG 4000 hiệu quả hơn lactulose trong việc cải thiện số lần đại tiện/tuần, tính chất phân và các triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ bệnh nhân gặp các tác dụng không mong muốn thấp và không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Chi phí điều trị trong 3 tháng của PEG 4000 thấp hơn so với lactulose (p<0,001).

Kết luận: PEG 4000 hiệu quả hơn lactulose trong việc cải thiện táo bón mạn tính chức năng ở trẻ em.

Từ khóa: Táo bón chức năng, polythylene glycol 4000, lactulose, trẻ em

ABSTRACT :

Objectives: Functional constipation is frequent in children. This study aimed to evaluate the efficacy of PEG 4000 and lactulose for the treatment of functional constipation in primary age children.

Methods: This clinical trials open, randomized, controlled enrolled 160 children aged 6 to 11 years, who were diagnosed functional constipation ROME III, randomly assigned to receive either lactulose 10g/15ml (1.5 ml/kg/day) or PEG 4000 (0.5 g/kg/day) for 3 months.

Results: The results show that the percentage of children successfully treated with PEG 4000 is higher than lactulose in all 3 months (p < 0.05). PEG 4000 has superior efficacy to lactulose for improving the median weekly stool frequency, stool consistency and clinical symptoms. The percentage of patients experiencing adverse events are low and there is no difference between the two groups. The treatment cost for 3 months of PEG 4000 is lower than lactulose (p < 0.001).

Conclusion: The administration of PEG 4000 improved the effect in the treatment of chronic functional constipation in children.

Key words: functional constipation, polyethylen glycol 4000, lactulose, children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF