Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TOÁN ĐỒ CHẨN ĐOÁN SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRONG 72 GIỜ ĐẦU Ở TRẺ EM

Nguyễn Minh Tuấn*, Hồ Thị Nhân**, Nguyễn Thanh Hùng*, Hà Mạnh Tuấn***, Nguyễn Văn Vĩnh Châu****, Tạ Văn Trầm*****, Nguyễn Lê Đa Hà******, Hàn Khởi Quang*******, Phan Lợi********, Cameron Simmons**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xây dựng toán đồ chẩn đoán sớm sốt xuất huyết trong vòng 72 giờ đầu ở trẻ em tại phòng khám.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang đa trung tâm.

Kết quả: 5707 trường hợp trẻ em có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ sốt xuất huyết đủ tiêu chuẩn để đưa vào phân tích với kết quả có 1692 trường hợp chẩn đoán xác định nhiễm dengue bằng một trong các xét nghiệm RT-PCR, NS1 ELISA hoặc chuyển dương kháng thể IgM trong mẫu huyết thanh kép. Toán đồ chẩn đoán sớm sốt xuất huyết gồm 3 biến số là tuổi, số lượng tiểu cầu, bạch cầu có độ nhạy 74,8%, độ đặc hiệu 76,3%, giá trị tiên đoán dương 57,1%, giá trị tiên đoán âm 87,8%.

Kết luận: Toán đồ chẩn đoán sớm SXH có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng và những can thiệp về thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue, trẻ em, chẩn đoán.

ABSTRACT :

Objectives: Develop a nomogram to help make early diagnosis of dengue in children in the outpatient settings.

Methods: Multicenter cross-sectional study.

Results: Of 5707 cases of children with clinically suspected dengue qualified for inclusion in the analysis, 1692 patients were laboratory-confirmed dengue by one of the composite gold standards including RT-PCR, NS1ELISA or IgM seroconversion in the convalescent blood samples. The nomogram for early diagnosis of dengue has 3 variables including age, platelet and white blood cell count with a sensitivity of 74.8%, specificity of 76.3%, posit* Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 31 - 39ive predictive value of 57.1% and negative predictive value of 87.8%.

Conclusions: The nomogram for early diagnosis of dengue should support patient management and clinical trials of specific therapies.

Keywords: Dengue hemorrhagic fever, children, diagnosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF