Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TÌNH TRẠNG DỊ TẬT BẨM SINH Ở TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC NHI NĂM 2015 - 2016

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*, Võ Hữu Đức*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tình trạng dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi năm 2015- 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Qua 11 tháng ghi nhận, chúng tôi chọn được 31 ca dị tật sơ sinh ở rải rác nhiều cơ quan đưa vào lô nghiên cứu như sau: Nam nhiều hơn 2 lần so với nữ, địa phương rải đều khắp các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận, Dị tật nhiều ở lứa tuổi sinh non, nhẹ cân < 3000g, tỉ lệ của từng loại dị tật trong tỉ lệ dị tật chung lần lượt như sau: tim bẩm sinh 32,3%, thoát vị hoành 22,6%, không hậu môn 9,7%, Pierre Robin 6,5%, Chẻ vòm 6,5%, teo thực quản 6,5%, tắc tá tràng 6,5%. Dị tật phân bố tương đối đồng đều ở các hệ cơ quan.

Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng dị tật xảy ra nhiều ở lứa tuổi sinh non, nhẹ cân ≤ 2500g, dị tật phân bố tương đối đồng đều ở các hệ cơ quan như: tim mạch 26%, hô hấp 24%, tiêu hóa 22%, thần kinh và cơ quan khác 28%. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn ở chỗ trẻ có dị tật bẩm sinh không phải tất cả đều tử vong ngay sau khi sinh mà sẽ tích luỹ qua các năm, đóng góp vào tổng số những người tàn tật ngày càng tăng ở Việt Nam.

Từ khóa: Dị tật bẩm sinh, trẻ sơ sinh, khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi.

ABSTRACT :

Objectives: Surveying the state of birth defects in infants at the Pediatric Intensive Care and Anti poison Unit, from 2015 to 2016.

Methods: A cross sectional study.

Results: Over 11 months recorded, we collected 31 cases of birth defects in many bodies scattered research into the following lots: male 2 times more than women, spread throughout the local district province and neighboring provinces, many malformations born prematurely age, low birth weight <3000g. the proportion of each type of malformations in general malformation rates respectively as follows: 32.3% Tim congenital, diaphragmatic hernia 22.6%, no anal: 9.7% Pierre Robin 6.5%, Exfoliation dome 6.5%, esophageal obstruction 6.5%, duodenal obstruction of 6.5%. Defects distributed relatively evenly in the body systems.

Conclusions: In our study found that malformations occur more age preterm birth, low birth weight ≤ 3000 g, deformities are relatively evenly distributed in the body systems such as: cardiology 26%, respiratory 24%, gastroenterology 22%, neurology and other agencies 28%. The problem becomes more serious in that children with birth defects are not all die soon after birth that will accumulate over the years, contributed to increasing the total number of disabled people in Vietnam.

Key word: Birth defects, infant, pediatric intensive care and anti-poison unit.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF