Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH 2016

Phạm Thị Thu Huyền*, Huỳnh Thị Thu Hồng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mức độ hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế (NVYT) và các yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tỷ lệ hài lòng về môi trường làm việc 56,25%, đồng nghiệp đạt 76,56%, quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi 72.66%, công việc, cơ hội học tập, thăng tiến 77,34%, lãnh đạo trực tiếp 82,55%, bệnh viện 85,16%. Tỷ lệ hài lòng chung của NVYT đối với công việc 83,59%. Sự liên quan có ý nghĩa thống kê về sự hài lòng chung đối với công việc và phạm vi hoạt động chuyên môn.

Kết luận: NVYT hài lòng đối với công việc 83,59%.

Từ khóa: Hài lòng đối với công việc, nhân viên y tế.

ABSTRACT :

Objective: To determine the level of job satisfaction of the medical staffs and associated factors.

Methods: Cross sectional study.

Results: The satisfaction rate on: Working environment (56.25%); Interaction and work relationship with coworkers (76.56%); internal regulations, salary, welfare (72.66%); Work, study and promotion opportunities (77.34%); Relationship with supervisors (82.55%), with the hospital 85.16%. The overall satisfaction rate of the medical staffs for the job is 83.59%. These significant factors could influence the job satisfaction of the medical staffs in Tay Ninh General Hospital.

Conclusion: The medical staffs are satisfied with their jobs.

Keywords: Job satisfaction, medical staff.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF