Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE, ESTRADIOL VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ

Lê Quang Trung*, Phạm Thế Anh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Testosterone cần thiết để duy trì chức năng cương sinh lý nhưng mối liên lạc giữa nồng độ testosterone và rối loạn cương dương vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng.

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và mối liên lạc giữa testosterone, estradiol máu ở bệnh nhân rối loạn cương dương.

Phương pháp và đối tượng: 36 bệnh nhân rối loạn cương dương đánh giá dựa trên thang điểm IIEF được chọn vào nghiên cứu từ tháng 09/2015 đến 04/2016 tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nồng độ Testosterone toàn phần, Estradiol được kiểm tra.

Kết quả: Độ tuổi trung bình mắc bệnh: 40,06 ± 11,08 tuổi. Có sự liên quan giữa tuổi với bệnh lý mạn tính (p = 0,007, 95% CI: 3,3-19,07) và nguyên nhân tâm lý (p = 0,022, 95% CI: -18,5 đến -1,57). Không có mối tương quan giữa Testosterone toàn phần với mức độ rối loạn cương dương (r = -0,231, p = 0,175). Có mối tương quan nghịch giữa Estradiol với mức độ rối loạn cương dương (r = -0,371, p = 0,026).

Kết luận: Testosterone toàn phần không liên quan đến mức độ rối loạn cương dương. Việc khai thác tiền sử tâm sinh lý xã hội rất quan trọng trong đánh giá và điều trị rối loạn cương dương.

Từ khoá: rối loạn cương dương, testosterone toàn phần, estradiol.

ABSTRACT :

Background: Testosterone is essential for the regulation of erectile physiology. However, the relationship between testosterone and erectile dysfunction (ED) has not been established.

Objectives: Description clinical and paraclinical features, related factors and the relationship among Testosterone, Estradiol and ED.

Materials and methods: Data were collected in 36 patients from September 2015 to April 2016 at Can Tho Central Hospital. ED was evaluated by using the 5-item International Index of Erectile Function (IIEF). Total Testosterone (TT), Estradiol (E2) was titrated.

Result: The mean age was 40.06 ± 11.08. The association between age and chronic diseases (p = 0,007, 95% CI: 3.3-19.07), psychogenic ED (p = 0.022, 95% CI: -18.5 to -1.57). TT level showed no significant correlation with ED (r = -0.231, p = 0.175). E2 level was significant correlated with ED (r = -0.371, p = 0.026).

Conclusion: TT is not associated with ED. History of psychobiology of patient is important for evaluating and treating ED.

Key words: Erectile dysfunction, total testosterone, estradiol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF