Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
PHẪU THUẬT ROBOT TRONG TIẾT NIỆU: BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng**, Trần Vĩnh Hưng*, Vũ Lê Chuyên*, Nguyễn Văn Ân**, Đỗ Vũ Phương**, Đỗ Anh Tòan**, Lê Trọng Khôi**, Đỗ Lệnh Hùng**, Phạm Hữu Đoàn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phẫu thuật robot lần đầu tiên lần đầu tiên được thực hiện trong Tiết niệu tại Việt Nam. Bài viết này nhằm báo cáo 26 trường hợp (TH) đầu tiên dùng hệ thống robot da Vinci Si TM thực hiện các trường hợp phẫu thuật Tiết niệu ở người lớn được thực hiện tại Khoa-Bộ môn Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân trong thời gian vừa qua.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ 30/11/2016 đến 8/02/2017 có 26 trường hợp bệnh lý Tiết niệu được phẫu thuật robot bao gồn cả phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật cắt bỏ, ở cả đường tiết niệu trên và đường tiết niệu dưới. Robot da Vinci Si TM với bốn cánh tay được sử dụng trong tất cả các trường hợp trên. Đánh giá kết quả ngay trong thời gian nằm viện sau mổ (kết quả sớm).

Kết quả: 10 TH cắt tuyến tiền liệt (TTL) tận gốc do ung thư TTL: tuổi trung bình: 66,9 (49 – 75), thời gian mổ: 297 phút (105 - 480), nạo hạch chậu bịt: 4/10 TH, bảo tồn bó mạch thần kinh cương: 2/10 TH, máu mất: 355 ml (100 – 1000), nằm viện sau mổ: 6,3 ngày (2 – 11); 4 TH tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận có một TH thận móng ngựa: tuổi trung bình: 39,5 (23 - 64), thời gian mổ: 157,5 phút (120 - 210), máu mất: 60 mL (10 - 200) nằm viện sau mổ: 5,25 ngày (3 - 7); 3 TH cố định âm đạo vào mỏm nhô xương cùng có một TH cắt tử cung kèm theo: tuổi trung bình: 60 (55 - 66), thời gian mổ: 233,3 phút (180 - 300), máu mất: 66,6 mL (20 - 150) nằm viện sau mổ: 4,33 ngày (4-5); 2 TH cắt bướu tuyến thượng thận bên phải (bướu myelolipoma và Schwannoma): tuổi trung bình: 37,5 (26-49), thời gian mổ: 97,5 phút (45 - 150), máu mất: 75 mL (50 - 100) nằm viện sau mổ: 8 ngày (4 - 12); 2 TH cắt một phần thận cho bướu thận nhỏ (bướu mỡ - cơ - mạch và bướu chủ mô thận): tuổi trung bình: 34 (32 - 36), thời gian mổ: 210 phút (165-255), máu mất: 50 mL, thời gian thiếu máu nóng: 15 phút (10-20), nằm viện sau mổ: 5,5 ngày (5 - 6); 1 TH cắt thận-niệu quản phải cho bướu niệu mạc bể thận: tuổi: 54, thời gian mổ: 240 phút, máu mất: 800 mL, nằm viện sau mổ: 6 ngày; 1 TH cắt bàng quang tận gốc + tạo hình bàng quang bằng hồi tràng nối thẳng cho bướu bàng quang xâm lấn cơ: tuổi: 45, thời gian mổ: 660 phút, máu mất: 500 mL, nằm viện sau mổ: 15 ngày; 1 TH cắt thận đơn giản bên phải vì thận mất chức năng: tuổi: 52, thời gian mổ: 120 phút, máu mất: 150 mL, nằm viện sau mổ: 4 ngày; 1 TH cắm lại niệu quản vào bàng quang theo Lich-Grégoir: tuổi: 42 , thời gian mổ: 180 phút, máu mất: 50 mL, nằm viện sau mổ: 7 ngày; 1 TH cắt thận tận gốc cho bướu chủ mô thận phải chuyển mổ mở vì bướu thận cực trên xâm lấn gây viêm dính nhiều.

Kết luận: Phẫu thuật robot có ưu thế hơn phẫu thuật nội soi kinh điển nhờ sự phát triển của công nghệ (màn hình 3D-HD, cánh tay robot vận động uyển chuyển, bàn console giúp thao tác phẫu thuật thoải mái, v.v.) giúp bác sĩ Tiết niệu thực hiện được những phẫu thuật phức tạp với đường cong học tập ngắn hơn. Lọat ứng dụng phẫu thuật robot của chúng tôi qua 26 truờng hợp đầu tiên đã có kết quả bước đầu đáng khích lệ. Cần thực hiện thêm nhiều trường hợp hơn nữa trong thời gian tới đây.

Từ khóa: Phẫu thuật robot, cắt tuyến tiền liệt tận gốc, cắt bàng quang tận gốc, cắt một phần thận, cắt thận tận gốc, cắt tuyến thượng thận

ABSTRACT :

Objectives: Just recently, the robotic surgery has been applied in Urology for the first time in Viet Nam. This paper reports the first 26 cases of robotic urological procedures using the Robot da Vinci Si TM system performed at the Department of Urology of Binh Dan hospital.

Materials and Methods: From November 2016 to February 2017, twenty-six robot-assisted urological procedures, reconstructive and ablative, upper tracts and lower tracts, were performed using the da Vinci SiTM robotic system. The perioperative outcomes were assessed and reported.

Results: In 10 cases of robot-assisted prostatectomy: mean age: 66.9 (range: 49–75), operative time: 297 minutues (range: 105-480), pelvic lymphadenectomy: 4/10 cases, neurovascular bundles sparing: 2/10 cases, EBL: 355 mL (range: 100 – 1000), postop hospital stay: 6.3 days (2 – 11); In 4 cases of robot-assisted pyeloplasty for UPJO there was one with horseshoes kidney: mean age: 39.5 (range: 23-64), operative time: 157.5 minutes (range: 120-210), EBL: 60 mL (range: 10-200), postop hospital stay: 5.25 days (range: 3-7); In 3 cases of robot-assisted promontofixation for genital prolapse there was one hysterectomy: mean age: 60 (range: 55-66), operative time: 233.3 minutes (range: 180-300),, EBL: 66.6 mL (range: 20-150), postop hospital stay: 4.33 days (4-5); In 2 cases of right robot-assisted adrenalectomy (myelolipoma and Schwannoma): mean age: 37.5 (range: 26-49), operative time: 97.5 minutes (range: 45-150),, EBL: 75 mL (range: 50-100), postop hospital stay: 8 days (range: 4-12); In 2 cases of robot-assisted partial nephrectomy (AML and RCC tumors): mean age: 34 (range: 32-36), operative time: 210 minutes (range: 165-255), EBL: 50 mL, warm ischemia time: 15 minutes (range: 10-20), postop hospital stay: 5.5 days (range:5-6); In 1 case of robot-assisted nephroureterectomy for upper tract TCC tumor: age: 54, operative time: 240 minutes, EBL: 800 mL, postop hospital stay: 6 days; In 1 case of robot-assisted radical cystectomy and orthotopic cystoplasty for muscle-invasive tumor: age:45, operative time: 660 minutes, EBL: 500 mL, postop hospital stay: 15 days; In 1 case of robotic-assisted simple nephrectomy for non-functioning kidney: age: 52, operative time: 120 minutes, EBL: 150 mL, postop hospital stay: 4 days; In 1 case of robotic-assisted ureteral reimplantation of Lich-Grégoir: age: 42, operative time: 180 minutes, EBL: 50 mL, postop hospital stay: 7 days; One conversion to open surgery in robotic-assisted radical nephrectomy for right kidney upper pole RCC tumor due to profuse tumoral perirenal invasion and adhesions.

Conclusions: Robot-assisted surgery, with many advantages over standard laparoscopic surgery thanks to technological innovations (3D-HD monitor and optical system, robotic arms with wrists, the comfortable console table, etc.) has helped the urologist to perform the sophisticated procedures with shorter learning curves. Our initial series of 26 robot-assisted urological procedures has achieved encouraging outcomes.Further cases are to be performed in future.

Keywords: Robot-assisted procedures, radical prostatectomy, radical cystectomy, partial nephrectomy, radical nephrectomy, adrenalectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF