Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
PHẪU THUẬT ROBOT CÁT BÀNG QUANG TẬN GỐC, TẠO HÌNH BÀNG QUANG BẰNG HỒI TRÀNG NỐI THẲNG: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng**, Trần Vĩnh Hưng*, Đỗ Vũ Phương**, Văn Thành Trung**, Đỗ Anh Tòan**, Lê Trọng Khôi**, Đỗ Lệnh Hùng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo kết quả quanh phẫu thuật một trường hợp phẫu thuật robot cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng hồi tràng ngoài cơ thể nối thẳng lần đầu tiên được thực hiện tại Khoa-Bộ môn Tiết niệu bệnh viện Bình Dân trong thời gian vừa qua.

Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân nam bị bướu bàng quang xâm lấn cơ được chẩn đoán bằng cắt đốt nội soi sinh thiết bướu và được phẫu thuật robot cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng hồi tràng nối thẳng ngòai cơ thể. Hệ thống robot da Vinci™ Si với bốn cánh tay được dùng để phẫu thuật, kết quả quanh phẫu thuật được ghi nhận và báo cáo.

Kết quả: Bệnh nhân nam, 45 tuổi; chỉ số ASA trước mổ: 2, chẩn đoán trước mổ: ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp bàng quang, giai đoạn cT2bMoMo. Kỹ thuật mổ: cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng hồi tràng ngoài cơ thể nối thẳng kiểu Hautmann. Số port: 6 ports; Cắt bàng quang theo kỹ thuật cấu trúc cơ thể học của Guru. Thời gian mổ: 660 phút; Lượng máu mất: 500 mL. Nằm viện sau mổ: 15 ngày. Mô học bướu: ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp (TCC) biệt hóa kém xâm lấn cơ sâu bàng quang.

Kết luận: Trường hợp phẫu thuật robot cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng hồi tràng nối thẳng đầu tiên của chúng tôi đã có kết quả phẫu thuật đáng khích lệ dù thời gian mổ khá dài. Cần thực thêm nhiều trường hợp nữa với thời gian mổ được rút ngắn hơn và phải có nạo hạch chậu.

Từ khóa: Phẫu thuật robot, cắt bàng quang tận gốc.

ABSTRACT :

Objectives: Report the perioperative outcomes of the first robot-assisted radical cystectomy and extracorporeal orthotopic ileal neobladder recently performed at the Department of Urology of Binh Dan hospital.

Materials and Methods: A male patient suffering from bladder transitional cell caricinoma tumor underwent a transurethral resection of bladder tumor and robot-assisted radical cystectomy and extracorporeal orthotopic ileal neobladder, using the robot da Vinci™ Si system with 4th arm. The perioperative outcomes were documented and reported.

Results: A male patient, 45 years old, preoperative ASA score: 2, preoperative diagnosis: transitional cell carcinoma of bladder, clinical stage of cT2bMoMo. Operative technique: robot-assited radical cystectomy and extracorporeal orthotopic ileal neobladder, Hautmann type. Number of ports: 6 ports; Radical cystectomy performed according to the anatomic foundation technique presented by Guru. Operative time: 660 minutes; Estimated blood loss: 500mL. Postoperative hospital stay: 15 days. Histololy of tumor: poorly differenciated transitional cell carcinoma of bladder, invading the deeper layer of detrusor.

Conclusions: Our first case of robot-assisted radical cystectomy and extracorporeal orthotopic ileal neobladder had encouraging perioperative outcomes though the operative time was quite long. More cases with shorter operative time and with pelvic lymphadenectomy are to be performed.

Keywords: Robot-assisted surgery, radical cystectomy, pelvic lymphadenectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF