Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
PHẪU THUẬT CẮT BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN CÓ CHỒI TĨNH MẠCH CHỦ - BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP

Thái Kinh Luân*, Thái Minh Sâm*, Ngô Xuân Thái*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Ung thư tuyến thượng thận (TTT) có chồi bướu trong tĩnh mạch (TM) chủ là bệnh lý hiếm gặp. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp phẫu thuật cắt bướu TTT trong ung thư tuyến thượng thận có chồi bướu trong TM chủ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt trường hợp (TH), tất cả các trường hợp bướu TTT có chồi TM chủ được phẫu thuật cắt bướu TTT, mở TM chủ lấy chồi bướu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian từ tháng 09/2016 đến 08/2017, các biến số ghi nhận gồm: tuổi, giới, giai đoạn bướu, kết quả nội tiết tố TTT, thời gian phẫu thuật, máu mất, thời gian nằm viện, biến chứng, giải phẫu bệnh lý sau phẫu thuật.

Kết quả: Trường hợp 1: nữ, 58 tuổi, MRI: bướu tuyến thượng thận trái 15cm  xâm lấn thận trái, chồi bướu trong tĩnh mạch tuyến thượng thận trái, tĩnh mạch thận trái, tĩnh mạch chủ dưới, thời gian phẫu thuật 350 phút, máu mất 1500ml, thời gian nằm viện 5 ngày, không có biến chứng trong và sau phẫu thuật, bờ phẫu thuật an toàn, giải phẫu bệnh sau mổ carcinoma tuyến vỏ thượng thận. Trường hợp 2: nữ, 31 tuổi, MRI: bướu tuyến thượng thận phải 16cm, chồi bướu tĩnh mạch tuyến thượng thận phải và tĩnh mạch chủ dưới thời gian phẫu thuật 240 phút, máu mất 1200ml, thời gian nằm viện 5 ngày, không có biến chứng trong và sau phẫu thuật, bờ phẫu thuật an toàn, giải phẫu bệnh sau mổ carcinoma tuyến vỏ thượng thận.

Kết luận: Phẫu thuật cắt bướu TTT và mở TM chủ dưới lấy chồi bướu trong ung thư tuyến thượng thận có chồi bướu trong TM chủ là phẫu thuật khả thi. Cắt khối bướu với bờ phẫu thuật an toàn vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả.

Từ khoá: bướu tuyến thượng thận, ung thư tuyến thượng thận, tĩnh mạch chủ

ABSTRACT :

Objective: Adrenal cancer with tumor thrombus jutting into the inferior cava vena is a rare. We present 2 cases of adrenal cancer with tumor thrombus jutting into the inferior  vena cava.

Materials and Methods: A case series study, all case of adrenal cancers with tumor thrombus jutting into the inferior cava vena were performed adrenalectomy with removal of tumor intravascular extension at Cho Ray Hospital from 09/2016 to 08/2017. Analyzing age, sex, tumor size, stage of cancer, endocrine secretions, Operative time, blood loss,  the hospital stay, intra- or post- operative complication, surgical pathology.

Results: Case 1: A 56 -year-old female patient, Magnetic Resonance Imaging (MRI) displayed a 15 cm diameter right adrenal mass that extended to left kidney. Tumor thrombus jutted out into left adrenal vein, left renal vein and the IVC. Operative time was 350 minutes, blood loss 1500ml,  the hospital stay 5 days, no intra- or post- operative complication, negative surgical magin (R0), surgical pathology is adrenalcortico carcinoma. Case 2: A 31 -year-old female patient, Magnetic Resonance Imaging (MRI) displayed a 16 cm diameter right adrenal mass. Tumor thrombus jutted out into right adrenal vein and the IVC. Operative time was 240 minutes, blood loss 1200ml,  the hospital stay 5 days, no intra- or post- operative complication, negative surgical magin (R0), surgical pathology is adrenalcortico carcinoma

Conclusions: Adrenalectomy with removal of tumor intravascular extension is feasable procedure. Complete resection with negative surgical magin remains the most effective treatment.

Keywords: adrenal gland tumor, adrenal cancer, vena cava

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF