Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN THẬN CHẤN THƯƠNG ĐỘ IV, V.

Trần Thanh Phong*, Trần Ngọc Sinh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chấn thương thận độ IV, V là những chấn thương thận nặng, việc điều trị cần những can thiệp ngoại khoa để kiểm soát tổn thương. Tuy nhiên, phẫu thuật thường có tỉ lệ mất thận rất cao. Nghiên cứu này đánh giá vai trò của hồi sức nội khoa, can thiệp nội mạch, can thiệp qua da và nội soi cũng như các phẫu thuật trì hoãn khi cần để bảo tồn thận chấn thương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, tiến cứu hàng loạt ca chấn thương thận độ IV, V được nhập viện điều trị và theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2015.

Kết quả: Có 116 trường hợp trong nhóm nghiên cứu với 94 nam, 22 nữ. Tuổi trung bình: 30,49 ± 13,24. Chấn thương độ IV: 109 trường hợp, độ V: 07 trường hợp. Phẫu thuật cấp cứu 5 trường hợp (chấn thương độ V) (4,3%) và đều phải cắt thận cầm máu. Can thiệp nội mạch 25 trường hợp (21,5%), dẫn lưu qua da 17 trường hợp (14,6%), nội soi đặt JJ niệu quản 11 (9,5%), vừa nội soi JJ vừa dẫn lưu qua da: 14 (12%). Điều trị nội khoa: 30 (25,8%). Phẫu thuật trì hoãn: 18 trường hợp (15,5%). Tỉ lệ bảo tồn thận chấn thương là 95,7%.

Kết luận: Với những chấn thương rất nặng và phức tạp, đe dọa tính mạng bệnh nhân, cần phẫu thuật cấp cứu và tỉ lệ phải cắt thận rất cao. Còn lại đa số các trường hợp có thể điều trị nội khoa, phẫu thuật trì hoãn, can thiệp nội mạch, dẫn lưu qua da và nội soi giúp bảo tồn thận chấn thương với kết quả rất cao.

Từ khóa: chấn thương thận, điều trị bảo tồn.

ABSTRACT :

Background and objective: Blunt renal trauma grade IV, V are severe kidney injury, the treatment requires surgical intervention to control injury. However, surgery usually has a high rate of lost kidney. This study evaluates the role of medical resuscitation, intravascular interventions, percutaneous and endoscopic interventions as well as delayed surgeries to conserve kidney injury.

Material and methods: The prospective study of case series describing grade IV-V renal injury hospitalized at Cho Ray hospital in the period from September 2011 to September 2015.

Results: there were 116 cases in the study group with 94 males and 22 females. Average age: 30.49 ± 13.24. 109 cases, grade IV: 109 cases, grade V: 07 cases. Emergency surgery: 5 cases (grade V) (4.3%) with nephrectomy. Intravascular interventions were 25 cases (21.5%), percutaneous drainage 17 cases (14.6%), and endoscopic procedures (9.5%) (ureter stent JJ), both of endoscopic procedures and percutaneous drainage: 14 (12%). Medical treatment: 30 (25.8%). Surgery delayed: 18 cases (15.5%). The kidney conservation rate of trauma is 95.7%.

Conclusion: With severe and complex traumas, life-threatening illness, the emergency surgery is necessary and there is a high rate of nephrectomy. The vast majority of cases can be treated by medical treatment, delayed surgery, intravascular intervention, percutaneous drainage and endoscopic procedure to help conserve the kidney injury with very good results.

Key words: Blunt renal trauma, conservative management.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF