Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TROPONIN I–hs, TROPONIN T-hs Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ KHÔNG CÓ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP

Bùi Lê Thu Hương*, Nguyễn Bách*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm hiểu nồng độ của Troponin I-hs và Troponin T-hs ở bệnh nhân thận nhân tạo (TNT) chu kỳ không có hội chứng mạch vành (HCMV) cấp và khảo sát mối tương quan của Troponin I-hs, Troponin T-hs với các yếu tố tuổi, phân suất tống máu (EF), chỉ số lọc máu đủ (kT/v), loại màng lọc.

Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân: 67 bệnh nhân (BN) TNT chu kỳ không có HCMV cấp tại Khoa Nội Thận – Lọc máu Bệnh viện Thống Nhất, TP. HCM, từ tháng 12/2016 đến tháng 04/2017. Tiêu chuẩn chọn bệnh: (1) BN ≥ 18 tuổi; (2). TNT chu kỳ ngoại trú 3 lần/tuần ≥ 3 tháng; (3). Không có cơn đau thắt ngực hoặc khó thở và ECG không có có dấu hiệu TMCT cấp (thay đổi ST). Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, cắt ngang, mô tả.Xử lý số liệu thống kê: phần mềm SPSS.22.0 với các thuật toán thông thường.

Kết quả: Nồng độ Troponin I- hs và Troponin T- hs trung vị (khoảng tứ phân vị) lần lượt là 29,2 (15,6 - 46,3) và 69,92 (43,87 - 107,2) ng/L. Hệ số tương quan R giữa Troponin I- hs và Troponin T- hs là 0,567, p < 0,001. Nồng độ Troponin I- hs và Troponin T- hs ở BN lọc máu bằng màng lọc high-flux so với low-flux lần lượt là 24,05 (10,35 - 41,25) so với 34,90 (21,55 - 60,85) ng/mL (p=0,019) và 56,74 (37,65 - 91,74) so với 83,31 (47,43 - 147,75) ng/mL (p=0,034).

Kết luận: Nồng độ của Troponin I-hs và Troponin T-hs cao hơn so với ngưỡng bệnh lý của dân số chung và lần lượt là 29,2(15,6 - 46,3) ng/L và 69,92 (43,87 - 107,2) ng/L. Troponin I -hs và Troponin T- hs có tương quan thuận với nhau và tương quan nghịch với chỉ số lọc máu đủ, phân suất tống máu cơ tim. Nồng độ Troponin I hs và Troponin T hs ở nhóm bệnh nhân lọc máu bằng màng lọc Low-flux cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ở nhóm BN lọc máu bằng màng lọc high-flux.

Từ khoá: Troponin I-hs, Troponin T-hs, thận nhân tạo chu kỳ, hội chứng mạch vành cấp.

ABSTRACT :

Objective: to investigate the concentrations of Troponin I- hs and Troponin T- hs in the chronic hemodialysis patients (CHD) without Acute Coronary Syndrome (ACS) and the association between Troponin I- hs, Troponin T- hs and age, ejection fraction, kT/v and hemodialyzer.

Patients and methods: Patients: 67 CHD patients without ACS were recruited in the study during the period 12/2016 to 4/2017 in the Department of Nephrology and Dialysis, Thong Nhat hospital. Inclusion criteria: (1). Age ≥ 18 years old, (2). Chronic hemodialyzed 3 times/week for more than 3 months, (3) Without chest pain syndrome, acute dyspnea, and change of ST–T segment on the electrocardiogram performed at the time of sampling and analysed by a cardiologist. Method: prospective, observational and crossectional study. Stastictical analysis: using SPSS version 22.0 with standard analysis.

Results: The median (interquartile range) concentrations of Troponin I-hs and Troponin T-hs were 29.2(15.6 - 46.3) and 69.92(43.87 - 107.2) ng/L, respectively; Correlation Coefficients Spearman between Troponin I- hs and Troponin T- hs was 0.567, p < 0.001. The concentrations of Troponin I- hs and Troponin T- hs in the patients dialyzed by HF vs those dialyzed by LF were 24.05 (10.35 - 41.25) vs 34.90 (21.55 - 60.85) ng/mL (p=0.019) and 56.74 (37.65 - 91.74), 83.31 (47.43 - 147.75) ng/mL (p=0.034), respectively.

Conclusions: In the chronic hemodialysis patients without Acute Coronary Syndrome, the concentrations of Troponin I- hs and Troponin T- hs were higher than range of normal people and 29.2 (15.6 - 46.3) ng/L and 69.92 (43.87 - 107.2) ng/L), respectively. There was strong correlation between Troponin I- hs and Troponin T- hs. The concentrations of Troponin I- hs and Troponin T- hs in the patients dialyzed by LF were higher in those dialyzed by HF.

Key words: Troponin I-hs, Troponin T-hs, chronic hemodialysis patients, Acute Coronary Syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF