Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TẦM SOÁT DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ĐƯỢC NUÔI ĂN QUA SONDE MŨI DẠ DÀY

Nguyễn Thị Thanh Vân*, Lâm Vĩnh Niên**, Nguyễn Thị Thu Thảo***, Trần Quang Hiển#, Lưu Ngân Tâm##, Tạ Thị Tuyết Mai***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh nhân tai biến mạch máu não phải nuôi ăn qua ống thông mũi dạ dày là đối tượng có nguy cơ suy dinh dưỡng cao, nhưng hiện có rất ít nghiên cứu đánh giá tình trạng dinh dưỡng của những bệnh nhân này.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ suy dinh dưỡng trên các bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày, đồng thời cũng xem xét mối tương quan giữa các phương pháp đánh giá.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 91 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não được đặt ống thông mũi dạ dày nuôi ăn. Phương pháp tầm soát dinh dưỡng được sử dụng là SGA, BMI và albumin.

Kết quả: Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não được nuôi ăn qua sonde theo các phương pháp SGA, BMI và albumin máu lần lượt là 75,8%, 8,6% và 65,9%. Có mối tương quan thuận giữa phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo SGA và albumin (r = 0,427, p < 0,001), giữa SGA và BMI (r = 0,579, p < 0,001).

Kết luận: Tỉ lệ suy dinh dưỡng khi đánh giá theo phương pháp SGA cao hơn so với albumin máu và BMI. Do những hạn chế của việc đo lường nhân trắc, SGA là phương pháp được đề nghị để tầm soát dinh dưỡng ở đối tượng bệnh nhân này.

Từ khóa: tình trạng dinh dưỡng, di chứng tai biến mạch máu não, nuôi ăn qua ống

ABSTRACT :

Background: Cerebrovascular patients with tube feeding are at high risk of malanutrition; however, there is little study on nutrition status of these patients.

Objective: To investigate the malnutrition rate of tube feeding patients with sequelae of cerebrovascular diseases, and the relationship of nutrition screening methods.

Materials and method: Cross-sectional study was performed on 91 tube feeding patients with sequelae of cerebrovascular diseases. Nutrition screening methods used were SGA, BMI and serum albumin.

Results: Malnutrition rate of tube feeding patients with sequelae of cerebrovascular diseases by SGA, BMI and serum albumin was 75.8%, 8.6% and 65.9%, respectively. Positive correlation existed between SGA and serum albumin (r = 0.427, p < 0.001), SGA and BMI (r = 0.579, p < 0.001).

Conclusions: Malnutrition rate by SGA is higher than that of serum albumin and BMI. Due to limitation of anthropometric measurements, SGA is suggested as the method of choice in these subjects.

Keywords: nutrition status, sequelae of cerebrovascular diseases, tube feeding

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF