Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐIỂM CẮT CHẨN ĐOÁN SUY DINH DƯỠNG CỦA CÔNG CỤ MNA-SF TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHẬP VIỆN

Huỳnh Trung Sơn*, Lâm Vĩnh Niên*, Tạ Thị Tuyết Mai**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định điểm cắt chẩn đoán suy dinh dưỡng của công cụ MNA-SF với 2 kết cuộc điều trị là thời gian nằm viện và biến chứng nhiễm trùng bệnh viện là tiêu chuẩn tham chiếu.

Phương pháp: Điểm cắt chẩn đoán được xác định dựa vào phép phân tích phân tích đường cong ROC (receiver operating characteristic) và giá trị của chỉ số Youden (độ nhạy + độ đặc hiệu – 1).

Kết quả: Với kết cuộc điều trị là “số ngày nằm viện ≥ 9”, điểm cắt chẩn đoán là 8,5 với AUC = 0,77, p < 0,001, giá trị Youden lớn nhất = 0,408. Với kết cuộc điều trị là “biến chứng nhiễm trùng bệnh viện”, điểm cắt chẩn đoán là 8,5 với AUC = 0,771, p < 0,001, giá trị Youden lớn nhất = 0,44. Tại điểm cắt 8, cả độ nhạy và độ đặc hiệu của MNA-SF đều lớn hơn hoặc bằng 65%.

Kết luận: Công cụ MNA-SF có thể áp dụng trong lâm sàng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân cao tuổi với điểm cắt chẩn đoán là 8.

Từ khóa: Điểm cắt chẩn đoán, suy dinh dưỡng, MNA-SF, bệnh nhân cao tuổi, ROC, Youden.

ABSTRACT :

Objectives: To determine cut off points for malnutrition diagnosis from MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short Form) method with the treatment outcomes (that include length of stays in hospital and infectious complications) as standard variables.

Methods: To identify optimal threshold values, we performed receiver operating characteristic (ROC) curve analysis. The best Youden index (sensitivity + specificity – 1) was used to determine the best cutoff point.

Results: With “hospital time of 9 days or more” outcome, diagnostic cut point was 8.5 with AUC = 0.77, p < 0.001, Youden max = 0.408. With “infectious complications” out come, diagnostic cut point was 8.5 with AUC = 0.771, p < 0.001, Youden max = 0.44. With 8 as cutoff point, both sensitivity and specificity of MNA-SF were greater than or equal to 65%.

Conclusions: MNA-SF ​​can be used in clinical practices to assess the nutritional status of geriatric inpatients with diagnostic cut point was 8.

Keywords: cutoff point, malnutrition, MNA-SF, geriatric patients, ROC, Youden.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF