Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TẦN SUẤT SUY DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CAO TUỔI KHI NHẬP VIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Huỳnh Trung Sơn*, Lâm Vĩnh Niên*, Nguyễn Trần Tố Trân*, Trần Quang Hiển**, Nguyễn Thị Thu Thảo***, Tạ Thị Tuyết Mai***

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân cao tuổi nhập viện và mối liên quan với một số yếu tố.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang các bệnh nhân ≥ 60 tuổi điều trị nội trú tại khoa Lão bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 01/10/2016 đến 30/4/2017.

Kết quả: 34,6% bệnh nhân cao tuổi nhập viện bị suy dinh dưỡng theo MNA-SF. Suy dinh dưỡng có liên quan có ý nghĩa thống kê với tuổi (OR = 3,62 ở nhóm ≥ 70 tuổi), tình trạng hôn nhân (OR = 2,58 ở nhóm độc thân, ly dị, góa), tình trạng đa bệnh (OR = 4,25), hạn chế hoạt động sống cơ bản hằng ngày (OR = 25,91) và sa sút trí tuệ (OR = 18,7), p < 0,05.

Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng bệnh nhân cao tuổi nhập viện khá cao. Trong đó, tuổi ≥ 70, độc thân, ly dị, góa, đa bệnh, hạn chế hoạt động sống cơ bản hằng ngày, sa sút trí tuệ là những yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng.

Từ khóa: suy dinh dưỡng, bệnh nhân cao tuổi, MNA-SF, yếu tố liên quan.

ABSTRACT :

Objectives: To estimate the prevalence of malnutrition among hospitalized elderly patients and its assossiated factors.

Methods: In a cross-sectional study, we evaluated the nutrtitional status of patients using the short form of Mini Nutritional Assessment (MNA-SF).

Results: A total of 34.6% were malnourished according to MNA-SF. Risk factors were associated with malnutrition such as the age more than 70 years (OR = 3.6; CI = 1.21 –10.87); single, widowed, divorced state (OR = 2.6; CI = 1.42 – 4.69); polymorbidities (OR = 4.3; CI = 2.07 – 8.74); basic daily living activities with assistance (OR = 25.91; CI = 8.67 – 77.47) and dementia (OR = 18.7; CI = 8.17 – 39.8).

Conclusion: Malnutrition was highly prevalent among hospitalized elderly patients. The age more than 70 years, living alone, polymorbidities, basic daily living activities with assistance and dementia were the risk factors of malnourishment.

Keywords: malnutrition, geriatric patients, MNA-SF, associated factors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF