Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TỈ LỆ BỆNH DANH Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH NHÂN NAM SUY SINH DỤC KHỞI PHÁT MUỘN (LOH) TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

Nguyễn Lê Việt Hùng , Lê Hòa Khánh2, Đỗ Văn Dũng1

TÓM TẮT :

Tình hình và mục đích nghiên cứu: Suy sinh dục nam khởi phát muộn (late-onset hypogonadism, LOH) có khuynh hướng gia tăng trên thế giới, trở thành vấn đề thường gặp trên lâm sàng ở các nước phát triển và đang phát triển, tình trạng này cũng khá phổ biến ở những người lớn tuổi, làm giảm chất lượng cuộc sống. Đề tài này được tiến hành nhằm góp phần đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lý này, đem lại hiệu quả điều trị tích cực cho người bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Thực hiện trên 393 bệnh nhân nam trên 40 tuổi có hội chứng suy sinh dục khởi phát muộn, điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ tháng 1/2016 - tháng 7/2016.

Kết quả: Nhóm bệnh lý tạng phủ xuất hiện đầy đủ trong các độ tuổi và có tỷ lệ 65% trong tổng các nhóm bệnh, trong đó hoàn toàn là tạng thận. Nhóm bệnh lý khí huyết thì có xu hướng tăng dần theo độ tuổi, chủ yếu là từ giai đoạn trên 50 tuổi, dấu hiệu khí huyết suy hư thể hiện rõ trên một số đối tượng nghiên cứu. Nhóm bệnh lý kinh lạc thì ngược lại, nghĩa là có xu hướng giảm dần theo độ tuổi, trong đó giai đoạn 40-50 có tỷ lệ cao nhất.

Kết luận: Đề tài bước đầu đã xác định tỉ lệ giữa bệnh lý suy sinh dục nam khởi phát muộn với những bệnh danh Y học cổ truyền nhằm góp phần trong công tác điều trị kết hợp hiệu quả Y học cổ truyền với Y học hiện đại đối với bệnh lý này.

Từ khoá: Suy sinh dục nam khởi phát muộn (LOH), nhóm bệnh lý tạng phủ, bệnh lý khí huyết, nhóm bệnh lý kinh lạc.

ABSTRACT :

Background: Late-onset hypogonadism (LOH) tends to increase worldwide and has become a common clinical problem in both developed and developing countries. This condition is also quite common among older people, thus, reducing the quality of life. This topic is conducted in order to contribute to the development of these diagnostic criteria; therefore, providing a more effective treatment for the patients.

Method: This is a cross-sectional study. This study was performed on 393 male patients over 40 years of age with LOH syndrome, treated at Long Thanh hospital, Dong Nai from January 2016 to July 2016.

Results: The viscera pathology group is present in all age group and accounts for 65% of the total groups of diseases, of which are all renal organs. The vitality pathology group is likely to increase with age, mainly from stage over 50 years old with obvious signs of vitality impairment on some subjects. On the other hand, the group of system of acupuncture spots tends to decrease with age, in which the period 40-50 has the highest rate.

Conclusion: The topic has initially identified the ratio between LOH and diseases categorized by traditional medicine in order to contribute to the effective combination of traditional medicine with western medicine in LOH.

Keywords: Late-onset hypogonadism (LOH), viscera pathology, vitality pathology, system of acupuncture spots.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF