Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG TTH (ĐẬU ĐEN, SÂM ĐẠI HÀNH, DỪA CẠN, NGHỆ, CỎ XƯỚC) TRÊN MÔ HÌNH TĂNG LIPID MÁU NGOẠI SINH Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG

Tăng Khánh Huy*, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Rối loạn lipid máu (RLLP) là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch và tăng tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch. Do đó điều hòa rối loạn lipid máu trở thành mối quan tâm hàng đầu. Chế phẩm viên TTH (phối hợp các dược liệu Đậu đen, Sâm đại hành, Dừa cạn, Nghệ, Cỏ xước) được chọn để nghiên cứu tác dụng trên thực nghiệm gây tăng lipid máu nhằm cung cấp các dữ liệu khoa học cho ứng dụng chế phẩm này trong hỗ trợ điều trị tăng lipid máu và các bệnh lý tim mạch liên quan.

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng điều hòa RLLP của bột thuốc TTH trên thực nghiệm.

Phương pháp nghiên cứu: Mô hình tăng lipid máu ngoại sinh: chuột thử nghiệm được gây mô hình bằng cách uống cholesterol liều 25 mg/kg thể trọng chuột trong 6 tuần (phác đồ điều trị) hoặc 8 tuần (phác đồ dự phòng), chia lô và cho uống viên TTH (lô thử) hay atorvastatin (lô đối chiếu). Lấy máu đuôi chuột để định lượng các chỉ số sinh hóa triglycerid, cholesterol toàn phần, HDL-C và LDL-C tại các thời điểm trước, sau 6 tuần và sau 8 tuần uống cholesterol.

Kết quả: Ở phác đồ điều trị, bột thuốc TTH liều uống 1,4 g/kg làm giảm nồng độ cholesterol TP 31,72%, LDL-C 62,49%; bột thuốc TTH liều uống 0,9 g/kg làm giảm nồng độ triglycerid 20,99%, cholesterol TP 25,40%, LDL-C 43,26%. Ở phác đồ dự phòng, bột thuốc TTH liều uống 1,4 g/kg làm giảm nồng độ triglycerid 18,38%, cholesterol TP 47,37%, HDL-C 33,40% và LDL-C 74,53%; bột thuốc TTH liều uống 0,9 g/kg làm giảm nồng độ cholesterol TP 43,10%, LDL-C 78,89%.

Kết luận: Bột thuốc TTH có tác dụng điều hòa rối loạn lipid máu trên thực nghiệm.

Từ khóa: viên TTH, Đậu đen, Sâm đại hành, Dừa cạn, Nghệ, Cỏ xước, điều hòa rối loạn lipid
máu, cholesterol

ABSTRACT :

Background: Dyslipidemia is a major cause of atheroslerosis and increasing in mortality due to cardiovascular disease. Treatment of dyslipidemia has become an essential concern. “TTH” capsules (combined from Vigna cylindrica, Eleutherine subaphylla, Catharanthus roseus, Curcuma longa and Achyranthes aspera) were subjected to study its medicinal effects on cholesterol-induced exogenous hyperlipidemia model in order to provide scientific evidences for the application of this preparation in the treatment of dyslipidemia and related cardiovascular diseases.

Aims of study: Evaluate the effectiveness of TTH capsules in regulating in hyperlipidemic mice.

Methods: Cholesterol-induced exogenous hyperlipidemia model was conducted as follows: Mice were induced by cholesterol at a dose of 25 mg/kg, p.o., during 6 weeks (treatment protocol) or 8 weeks (pretreatment protocol). Then, mice were randomly divided into two groups: a test group (“TTH” capsules) and a control group (atorvastatin). Blood samples were taken to quantify plasma biochemical indices of triglycerides, total cholesterol, and HDL-C and LDL-C at the time before, 6 weeks after, and 8 weeks after oral administration of cholesterol.

Results: On the treatment protocol, “TTH” powder (1.4 g/kg) reduced 31.72% total cholesterol, 62.49% LDL-C; “TTH” powder (0.9 g/kg) decreased 20.99% triglycerides, 25.40% total cholesterol, 43.26% LDL-C. On the prevention protocol, “TTH” powder (1.4 g/kg) reduced 18.38% triglycerides, 47.37% total cholesterol, 33.40% HDL-C and 74.53% LDL-C; “TTH” powder (0.9 g/kg) decreased 43.10% total cholesterol, 78.89% LDL-C.

Conclusion: “TTH” powder has a hypolipidemic effect on cholesterol-induced exogenous hyperlipidemia in mice.

Key words: “TTH” capsules, Vigna cylindrica, Eleutherine subaphylla, Catharanthus roseus, Curcuma longa, Achyranthes aspera, dyslipidemia regulating effectiveness, cholesterol-induced exogenous hyperlipidemia


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF