Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT TỪ VỎ THÂN CÂY SUNG (FICUS RACEMOSA) TRÊN THỰC NGHIỆM

Chung Thị Mỹ Duyên*, Nguyễn Thị Thu Hương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Sung là loài dược liệu được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Cao chiết cồn 70% từ vỏ thân cây Sung được chọn để nghiên cứu tác dụng trên thực nghiệm gây tăng lipid máu nội sinh bằng tyloxapol nhằm ứng dụng dược liệu này trong hỗ trợ điều trị tăng lipid máu và các bệnh tim mạch liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Chuột nhắt trắng đực, chủng Swiss albino được gây tăng lipid máu bằng cách tiêm tĩnh mạch đuôi tyloxapol (Triton WR-1339) liều 250 mg/kg trọng lượng chuột. Cao chiết cồn 70% từ vỏ thân cây Sung được cho uống theo hai phác đồ điều trị và dự phòng. 1h sau lần uống cuối cùng, lấy máu định lượng triglycerid, cholesterol toàn phần, LDL - cholesterol, HDL-cholesterol trong huyết tương.

Kết quả: Cao chiết cồn 70% vỏ thân cây Sung liều 0,69 g/kg và 1,38 g/kg trọng lượng chuột có tác dụng làm giảm triglycerid, cholesterol, LDL-cholesterol và tăng HDL-cholesterol, tương tự thuốc đối chiếu atorvastatin liều 64 mg/kg trọng lượng chuột. Cao chiết vỏ Sung không ảnh hưởng đến các chỉ số lipid máu sau 7 ngày uống trên cơ địa chuột bình thường.

Kết luận: Cao chiết cồn 70% vỏ thân cây Sung thể hiện tác dụng điều hòa các chỉ số lipid máu của chuột bị gây tăng lipid máu thực nghiệm.

Từ khóa: vỏ thân cây Sung, tyloxapol, tác dụng hạ lipid máu

ABSTRACT :

Experiment Objective: Ficus racemosa has been extensively used in traditional medicine for a wide range of ailments. The 70% ethanol extract of Ficus racemosa stem bark was subjected to study its medicinal effects on tyloxapol – induced experimental hyperlipidemia model in order to provide scientific data for the application of this plant in the treatment of hyperlipidemic and related cardiovascular diseases.

Methods: Swiss albino male mice were subjected to hyperlipidemia by intravenous administration with tyloxapol (triton WR-1339) at the dose of 250 mg / kg body weight. The 70% ethanol extract of Ficus racemosa stem bark was orally administered for pretreatment or treatment protocol. 1 hour after the last administration, blood samples were collected to measure plasma biochemical indices of triglycerides, total cholesterol, LDL- cholesterol, and HDL – cholesterol.

Results: Results showed that the 70% ethanol extract of Ficus racemosa stem bark at doses of 0.69 g/kg and 1.38 g / kg mouse body weight reduced elevated plasma triglycerides, total cholesterol, LDL-cholesterol and increased HDL cholesterol levels as the same as reference drug atorvastatin (64 mg/kg body weight). The 70% ethanol extract of Ficus racemosa stem bark did not induce any effect on blood lipid indices after 7 day-administration in normal mice.

Conclusion: The 70% ethanol extraction of Ficus racemosa stem bark represents the regulating effect on experimental hyperlipidemia.

Key words: ficus racemosa, tyloxapol, hypolipidemic effect

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF