Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CẤP CAO CHIẾT CỒN 45% SIM TRỒNG TẠI PHÚ QUỐC RHODOMYRTUS TOMENTOSA (AIT.) HASSK

Đào Trần Mộng*, Nguyễn Khánh Chi*, Trần Mỹ Tiên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Từ xưa, quả Sim (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk) đã được sử dụng trong y học cổ truyền của các nước Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia, với thành phần hóa học chủ yếu gồm các hợp chất flavonoid glycosid, phenol, acid amin, quinon, polysaccharid. Sim đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới, chủ yếu trên các tác dụng kháng oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn. Để làm rõ tác dụng kháng viêm của Sim trên mô hình động vật, đề tài được thực hiện nhằm khảo sát tác dụng kháng viêm cấp của cao chiết từ quả Sim trên thực nghiệm gây phù chân chuột bằng carrageenan.

Phương pháp nghiên cứu: Sơ bộ thành phần hóa thực vật, xác định nhóm hợp chất có trong quả Sim. Chuột nhắt trắng được gây viêm chân bằng carragenin 1% và được uống cao cồn 45% từ quả Sim liều 0,54 g/kg và 1,08 g/kg, thuốc đối chiếu celecoxib liều 25 mg/kg, tiến hành đo thể tích chân chuột tại các thời điểm sau khi tiêm carrageenan 3 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ, đánh giá mức độ viêm và giảm viêm.

Kết quả: Các nhóm hợp chất hiện diện trong quả Sim bao gồm tinh dầu, coumarin, anthraquinon, flavonoid, tannin, proanthocyanidin, triterpenoid thủy phân, saponin, acid hữu cơ, các hợp chất khử. Cao chiết cồn 45% từ quả Sim liều 0,54 g/kg và 1,08 g/kg có tác dụng kháng viêm cấp, làm giảm mức độ sưng phù chân chuột.

Kết luận: Cao chiết cồn 45% từ quả Sim liều 0,54 g/kg và 1,08 g/kg có tác dụng kháng viêm cấp trên thực nghiệm gây phù chân chuột bằng carrageenan.

Từ khóa: quả Sim, carrageenan, kháng viêm cấp

ABSTRACT :

Aims of study: Sim fruits (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk) have been used traditionally in Vietnam, China, and Malaysia and contains main compounds such as flavonoid glycoside, phenolics, amino acid, quinones, and polysaccharides. Sim has been studied extensively in the world, mainly on the antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial effects. To clarify the anti-inflammatory effect of Sim on animal models, the study was carried out to investigate the acute anti-inflammatory effects of Sim fruits extract by experimentally carrageenan - induced edema in mice.

Research methods: Detailed phytochemical analyses of Sim had been carried out.  A solution of carrageenan 1% in saline injected into the hind footpad of mice induces an acute inflammation that becomes maximal at 3h after the injection. Mice were administered Sim fruits 45% ethanol extract at the doses of 0.54 g/kg and 1.08 g/kg or celecoxib at 25 mg/kg and the paw edema was determined at 3h, 24h, 48h, and 72h after carrageenan injection to evaluate anti-inflammatory effects.

Results: The main compounds of Sim fruits include essential oils, coumarin, anthraquinone, flavonoid, tannin, proanthocyanidin, triterpenoid hydrolysis, saponin, organic acids, reducing compounds. The Sim fruits 45% ethanol extract at the doses of 0.54 g/kg and 1.08 g/kg as well as celecoxib reduced the level of mouse paw edema, indicating an anti -inflammatory effect.

Conclusions: The Sim fruits 45% ethanol extract had an anti-inflammatory effect on experimentally carrageenan - induced paw edema in mice.

Keywords: sim, carrageenan, acute inflammation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF