Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CHẾ PHẨM TỪ LÁ CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAM.) TRÊN TỔN THƯƠNG GAN MẠN DO ETHANOL

Nguyễn Thị Thu Hương*, Nguyễn Hoàng Minh*, Nguyễn Thị Ngọc Đan*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Bệnh gan do rượu (ethanol) là hậu quả của việc lạm dụng rượu liên tục dài ngày và là bệnh lý có tần suất bệnh và tỷ lệ tử vong cao. Do đó, đề tài được thực hiện nhằm khảo sát tác dụng của chế phẩm từ lá Chùm ngây trên tổn thương gan thực nghiệm do rượu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chế phẩm từ lá Chùm ngây thu hái tại Tỉnh An Giang (viên nang Chùm ngây) được nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan trên mô hình chuột nhắt trắng bị gây tổn thương gan mạn bằng ethanol với các liều tăng dần trong 4 tuần. Các chỉ tiêu khảo sát là hoạt độ GOT và GPT trong huyết tương và hàm lượng malondialdehyd (MDA) và glutathion (GSH) trong dịch đồng thể gan.

Kết quả: Viên nang Chùm ngây ở liều uống 1 viên/kg và 2 viên/kg thể hiện tác dụng ức chế sự gia tăng hoạt độ GOT trong huyết tương chuột từ tuần thứ 3 của mô hình và ức chế sự gia tăng hoạt độ GPT trong huyết tương chuột từ tuần đầu tiên của mô hình. Viên nang Chùm ngây làm giảm hàm lượng MDA và làm tăng hàm lượng GSH trong dịch đồng thể gan chuột, cho thấy viên nang Chùm ngây có tác dụng bảo vệ gan chuột trước tổn thương oxy hóa gây bởi ethanol. Tác dụng của viên nang Chùm ngây tương tự như silymarin (0,1 g/kg).

Kết luận: Chế phẩm viên nang từ lá Chùm ngây thể hiện tác dụng bảo vệ gan của chuột nhắt trắng được cho uống ethanol dài ngày.

Từ khóa: lá Chùm ngây, tổn thương gan mạn bằng ethanol, hoạt độ transaminase (GOT và GPT) trong huyết tương, malondialdehyd, glutathion

ABSTRACT :

Aims of study: Alcoholic liver disease is a primary consequence of heavy and prolonged drinking and represents a major cause of morbidity and mortality worldwide. Therefore, the aim of this study is to evaluate the effect of Moringa oleifera leaves on ethanol-induced hepatotoxicity in mice.

Research methods: The preparation from Moringa oleifera leaves (MO capsules) harvested in An Giang province was study on the hepatoprotective effect by applying the gradually increasing doses of ethanol for 4 weeks to induce chronic hepatotoxicity in mice. The parameters of plasma transaminase (GOT and GPT) and hepatic malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) were measured.

Results: The oral administration of MO capsules (1 and 2 capsules/kg) in ethanol-intoxicated mice inhibited the increases in plasma GOT from the 3rd week and plasma GPT from the 1st week. MO capsules alleviated the ethanol-induced elevation in hepatic MDA levels. In parallel, MO capsules elevated hepatic GSH level, indicating the protective effect of MO capsules on oxidative stress-induced liver damage. The effects of MO capsules were the same as those of silymarin (0.1 g/kg).

Conclusion: The preparation from Moringa oleifera leaves showed the hepatoprotective effects in ethanol-toxicated mice.

Keywords: Moringa oleifera leaves, ethanol-induced liver damage, plasma transaminase (GOT and GPT), malondialdehyde, glutathione

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF