Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC U HỐ SAU THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

Đặng Thị Minh Hải*, Phạm Ngọc Hoa**, Đỗ Hải Thanh Anh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: U hố sau chiếm 45-60% u não ở trẻ em và ba u thường gặp là u sao bào lông (USBL), u nguyên bào ống tủy (UNBOT) và u tế bào ống nội tủy (UTBONT).

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh trên CHT khuếch tán và xác định ngưỡng tỉ số giá trị khuếch tán biểu kiến trung bình của mô u/mô não bình thường (tỉ số meanADC) cùng độ nhạy và độ đặc hiệu giúp phân biệt USBL, UTBONT, UNBOT.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành hồi cứu và phân tích đặc điểm hình ảnh CHT khuếch tán trước phẫu thuật của 29 bệnh nhi u hố sau bao gồm 9 USBL, 13 UNBOT và 7 UTBONT ở bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP HCM và Nhi Đồng 2 từ 01/01/2016 đến 31/03/2018 được chụp trên máy CHT 1.5 Tesla của Siemens.

Kết quả: UNBOT hạn chế khuếch tán, USBL không hạn chế khuếch tán, UTBONT có tính chất khuếch tán trung gian. Ngưỡng tỉ số mean ADC là 1,61 giúp phân biệt USBL và UTBONT với độ nhạy và độ đặc hiệu là 100%; ngưỡng tỉ số mean ADC là 1,15 giúp phân biệt UNBOT và UTBONT với độ nhạy 86% và độ đặc hiệu 100%.

Kết luận: Tỉ số mean ADC và một số đặc điểm hình ảnh trên CHT khuếch tán góp phần giúp chẩn đoán phân biệt ba loại u trên.

Từ khoá: u hố sau, u sao bào lông, u nguyên bào ống tủy, u tế bào ống nội tuỷ

ABSTRACT :

Dang Thi Minh Hai, Pham Ngoc Hoa, Do Hai Thanh Anh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 08 - 14

Background: Pediatric tumors account for 45-60% of all pediatric brain tumors, and three common posterior fossa tumors include pilocytic astrocytoma (PA), medulloblastoma and ependymoma.

Objectives: We define imaging features of pilocytic astrocytoma, medulloblastoma, ependymoma by DW-MRI and identify clinically useful mean tumor/normal brain ADC ratio (mean ADC ratio) for distinguishing between them.

Method: Preoperative diffusion-weighted MR were retrospectively reviewed in 29 cases with posterior fossa tumors, including 9 pilocytic astrocytomas, 13 medulloblastomas and 7 ependymomas in children less than 15 years old in Cho Ray, Dai hoc Y duoc TP Ho Chi Minh and Nhi Dong 2 hospital between 01/01/2016 and 31/03/2018. All DW-MRI studies were performed on 1.5 Tesla MRI (Siemens).

Results: Medulloblastomas show restricted diffusion, pilocytic astrocytomas show no restricted diffusion and ependymomas show intermedially restricted diffusion. Using a mean ADC ratio threshold of 1.61 to distinguish PA from ependymoma, sensitivity and specificity of 100% were achieved. Using a mean ADC ratio threshold of

1.15 to distinguish medulloblastoma from ependymoma, sensitivity of 86% and specificity of 100% were achieved.

Conclusions: We can diagnose three common pediatric posterial fossa tumors by combining tumor/normal brain ADC ratio and another features on diffusion-weighted MRI.

Keywords: pediatric tumors, pilocytic astrocytoma (PA), medulloblastoma and ependymoma

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF