Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẨN ĐOÁN MUỘN CÁC BỆNH TIM BẨM SINH CẦN CAN THIỆP Ở TRẺ EM

Hà Mạnh Tuấn*, Nguyễn Trí Hào**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định các yếu tố có liên quan đến chẩn đoán muộn tim bẩm sinh cần can thiệp ở trẻ em để đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện tiên lượng của bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng không bắt cặp với tỷ lệ bệnh chứng là 1:1. Nghiên cứu tiến hành trên bệnh nhân bị tim bẩm sinh đến khám và điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 6/2017 – 6/2018. Các bệnh nhân đến khám tại phòng khám hay tại các khoa bệnh sau khi xác định đúng là tim bẩm sinh cần can thiệp, sẽ được phân làm hai nhóm bệnh và nhóm chứng. Các bà mẹ được của bệnh nhân thuộc 2 nhóm được phỏng vấn theo phiếu thu thập bao gồm các thông tin liên quan đến bệnh nhân, liên quan đến gia đình và người mẹ, và liên quan đến hệ thống y tế. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20. Phân tích hồi quy đa biến được dùng để xác định các yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn tim bẩm sinh.

Kết quả nghiên cứu: Có 156 ca bệnh và 156 ca chứng đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Tỷ lệ nam: nữ trong nhóm bệnh và chứng là tương đương nhau (1:1,05), tuổi trung bình của hai nhóm bệnh và chứng là 3,4 tháng và 3,6 tháng. Các yếu tố có liên quan đến chẩn đoán muộn qua phân tích hồi quy đa biến là tim bẩm sinh không tím (aOR = 1,6, CI 95%: 1,02 – 2,51), thu nhập dưới mức thu nhập trung bình (aOR=2,27, CI 95%: 1,43 -3,59), cư trú ngoài thành phố Hồ Chí Minh (aOR= 7,17, CI 95%: 2,97 – 17,34), học vấn của người mẹ chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (aOR= 2,57, CI 95%: 1,47 – 4,49), nghề nghiệp nội trợ (aOR= 2,02, CI 95%: 1,28 – 3,18), tuổi của mẹ < 35 tuổi (aOR= 3,1, CI 95%:1,7 – 5,67), khám thai tại trạm xá xã, bệnh viện quận (aOR= 5,03, CI 95%: 1,59 – 16,18), và nơi sanh là trạm xá xã, bệnh viện quận (aOR= 3,19, CI 95%: 1,16 – 8,76) (p< 0,05).

Kết luận: Để giảm tỷ lệ phát hiện muộn tim bẩm sinh cần can thiệp tim mạch cần nhiều biện pháp phối hợp. Đó là nâng cao năng lực phát hiện tim bẩm sinh của các tuyến y tế thông qua huấn luyện, các trang bị thiết yếu, và phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến trong chăm sóc các trường hợp nghi ngờ tim bẩm sinh, đồng thời tăng cường các kênh truyền thông giáo dục sức khỏe cho phụ nữ mang thai phù hợp với các lứa tuổi, trình độ, nghề nghiệp, và có chính sách về việc nâng cao đời sống cho các gia đình ở các vùng xa có thể tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.

Từ khóa: tim bẩm sinh, chẩn đoán, yếu tố liên quan, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: Identify factors related to late diagnosis of congenital heart diseases in children requiring cardiac intervention in order to suggest measures to improve the prognosis of congenital heart diseases.

Methods: An unmatched case – control study with the ratio of case: control is 1:1. The study was conducted on the patients with congenital heart diseases who were examined and treated at children hospital 1 from June 2017 – June 2018. The patients who were diagnosed congenital heart diseases requiring cardiac intervention would be classified into 2 groups of cases and controls. The patients’ mothers were interviewed following a data form containing the data involving the patients, their families and mothers, and healthcare system. Data were analyzed by software SPSS 20. A multivariable analysis of regression model was used to identify the factors related to the late diagnosis.

Results: There were 156 cases and 156 controls enrolled in the study. The ratio of male: female in cases and controls was equal (1:1,05), mean age of cases and controls were 3.4 months and 3.6 months, respectively. The factors significantly related to the late diagnosis of congenital heart diseases with multivariable regression analysis were acyanotic congenital heart diseases (aOR = 1.6, CI 95%: 1.02 – 2.51), the family’s income under average income (aOR=2.27, CI 95%: 1.43 -3.59), residing outside Ho Chi Minh city (aOR= 7.17, CI 95%: 2.97 – 17.34), mothers’ educational level under high school degree (aOR= 2.57, CI 95%: 1.47 – 4.49), housewife (aOR= 2.02, CI 95%: 1.28 – 3.18), mothers’ age < 35 years old (aOR= 3.1, CI 95%:1.7 – 5.67), antenatal care at health commune stations, district hospitals (aOR= 5.03, CI 95%: 1.59 – 16.18), and place of newborn delivery at health commune stations, district hospitals (aOR= 3.19, CI 95%: 1.16 – 8.76) (p< 0,05).

Conclusion: To reduce the rate of late diagnosis of congenital heart diseases requiring cardiac intervention needs combined measures. That are to enhance the capacity of different health care levels through training, providing necessary medical equipment, close collaboration among different health care levels in caring for suspected cases of congenital heart diseases, and also promote health education for pregnant women relevant to age, educational level, and job, and issue policies on improving the income of families living in remote areas to access good quality health care services as well.

Keywords: congenital heart diseases, diagnosis; related factors, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF