Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018

Lương Thị Mỹ Tín*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Vũ Huy Trụ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đái tháo đường típ 1 (ĐTĐ1) ngày càng gia tăng và để lại gánh nặng từ những biến chứng. Trong đó, biến chứng cấp tính thường gặp hơn, có thể dẫn đến tử vong và chưa được nghiên cứu nhiều ở đối tượng trẻ em ở Việt Nam.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm biến chứng cấp tính ở bệnh nhi ĐTĐ1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca trên bệnh nhi ĐTĐ1 từ 5 tuổi trở lên, tuổi khởi bệnh trên 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018.

Kết quả: Tổng số 53 bệnh nhi. Tỉ lệ hạ đường huyết (HĐH) là 66%, nhiễm toan ceton acid (TCA) là 26% và tăng áp lực thẩm thấu máu là 0%.

Kết luận: Bệnh nhi ĐTĐ1 thường gặp các biến chứng cấp tính, nhiều nhất là HĐH và TCA.

Từ khóa: đái tháo đường típ 1, nhiễm toan ceton acid, tăng áp lực thẩm thấu máu, hạ đường huyết

ABSTRACT :

Background: Type 1 diabetes mellitus is increasing and leaving the burden of complications. Acute complications are more common, can lead to death and have not been studied extensively on children in Viet Nam.

Objective: To describe the features of acute complications in children with type 1 diabetes mellitus at Childrens Hospital 2 from December 2017 to May 2018.

Methods: The case series of all children with diabetes mellitus type 1, aged 5 years and older, age at onset older than 6 months of age at Childrens Hospital 2 from December 2017 to May 2018.

Results: There were 53 patients. Hypoglycemia rate was 66%, diabetic ketone acidosis rate was 26% and hyperosmolar hyperglycemic state rate was 0%.

Conclusion: Children with type 1 diabetes mellitus often have acute complications. The most popular acute complications are hypoglycemia and diabetic ketone acidosis.

Key words: type 1 diabetes mellitus, diabetic ketone acidosis, hyperosmolar hyperglycemic state, hypoglycemia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF