Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Tố Na*, Phạm Diệp Thùy Dương**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi liên quan thở máy là một dạng nhiễm trùng bệnh viện thường gặp ở trẻ nằm hồi sức sơ sinh với gánh nặng bệnh tật và điều trị cao.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm VPTM tại khoa HSSS BV Nhi Đồng 2 trong 12 tháng (06/2017 - 05/2018).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên bệnh nhi VPTM tại khoa HSSS BV Nhi Đồng 2 từ 06/2017 đến 05/2018. Phân tích mô tả với phần mềm SPSS 20.

Kết quả: Có 27 trẻ với 29 đợt VPTM và đa số trẻ là non tháng và cực non tháng (63%). Tất cả VPTM có khởi phát trễ (29,6 ngày). Cấy đàm dương tính 65,5%, tất cả là vi khuẩn gram âm, thường gặp nhấtAcinetobacter baumannii 45,5% và Klebsiella pneumoniae 31,8%. Tỷ lệ đề kháng kháng sinh rất cao. Tỷ lệ PCR dương tính là 72,4%, trong đó 77,4% là vi khuẩn (thường gặp nhất là Acinetobacter baumannii 35,5% và Klebsiella pneumonia 16,1%); 22,6% là siêu vi. Tỷ lệ tử vong là 37%.

Kết luận: VPTM vẫn còn là vấn đề đe dọa tính mạng đối với trẻ sơ sinh thở máy, nhất là trẻ non tháng. Việc điều trị khó khăn do tỷ lệ kháng thuốc cao. Phương pháp PCR có nhiều tiềm năng trong việc xác định sớm tác nhân gây bệnh.

Từ khóa: viêm phổi liên quan thở máy; sơ sinh, Hồi sức Sơ sinh, PCR, Acinetobacter baumannii; Klebsiella pneumoniae

ABSTRACT :

Nguyen To Na, Pham Diep Thuy Duong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 79 - 83

Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) with high morbidity and mortality is a frequent nosocomial infection in newborns.

Aim: To describe characteristics of VAP in NICU (neonatal intensive care unit), Children hospital 2 in 12 months, from June 2017 to May 2018.

Methods: A prospective observational study in newborns with VAP at NICU Children hospital 2 from June 2017 to May 2018, using software SPSS 20.


Results: A total of 29 episodes of ventilator-associated pneumonia in 27 infants, the majority of whom were preterm and extremely preterm infants (63%). All of the cases developed late onset VAP (29.6 days). Conventional microbiological cultures were 65.5% positive; all were Gram-negative, in which Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae were prominent (45.5% and 31.8% respectively). Antibiotic resistant of these pathogens was extremely high. Positive results rate of PCR (polymerase chain reaction) reached 72.4% which included 77.4% of bacteria (Acinetobacter baumannii 35.5%; Klebsiella pneumoniae 16.1%) and 22.6% of viruses. Mortality made up 37% of all patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF