Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM – BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Nguyễn Lê Anh Tú*, Nguyễn An Nghĩa*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đau đầu sau chọc dò dịch não tủy là biến chứng thường gặp ở trẻ em. Việc nghiên cứu tỉ lệ, các đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đau đầu sau chọc dò dịch não tủy giúp nhận biết và phòng ngừa biến chứng này.

Mục tiêu: Đánh giá đau đầu sau chọc dò dịch não tủy chẩn đoán bao gồm các đặc điểm về dịch tễ, lâm sàng và các yếu tố có ảnh hưởng đến đau đầu sau chọc dò dịch não tủy trên bệnh nhi điều trị tại khoa Nhiễm tại bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 12/2017 đến tháng 7/2018.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang, có phân tích.

Kết quả: Từ tháng 12/2017 đến tháng 7/2018 tại khoa Nhiễm – bệnh viện Nhi đồng 1 trên đối tượng bệnh nhân từ 6 – 16 tuổi, chúng tôi ghi nhận có 104 trường hợp bệnh nhân được đưa vào mẫu nghiên cứu. Có 39,42% bệnh nhân xuất hiện đau đầu, 41,35% bệnh nhân xuất hiện đau lưng và 13,46% bệnh nhân xuất hiện đau đầu sau chọc dò dịch não tủy (PDPH). Về mô tả các đặc điểm của PDPH, chúng tôi ghi nhận PDPH xuất hiện chủ yếu trong ngày đầu tiên sau chọc dò dịch não tủy với 64,29%, trong 2 ngày đầu chiếm 92,86% trường hợp. Các cơn đau có mức độ đau trung bình biểu thị bằng thang điểm số NRS trung bình của bệnh nhân là 4,2 (4 – 5). Vùng đau nhiều nhất là vùng trán với 57,14%. PDPH có khuynh hướng đạt đỉnh đau sớm trong thời gian trung bình 4,2 giờ, chủ yếu trong 6 giờ đầu. Các cơn đau được mô tả là có tính chất mạch đập trong 28,57% trường hợp. PDPH thường biến mất trong trung bình 18,78 giờ, sớm nhất 3 giờ, chậm nhất 40 giờ. 100% bệnh nhân được nằm đầu bằng khi xuất hiện PDPH, có 71,43% bệnh nhận được sử dung paracetamol giảm đau và 42,85% sử dụng Ibuprofen.Khi phân tích hồi quy, chúng tôi nhận thấy kết cục PDPH chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố đó là tuổi bệnh nhân, hướng mặt vát kim và sử dụng thuốc gây tê trước CDDNT với p<0,05. Các yếu tố giới tính, tính chất dịch não tủy, số lần chọc dò và thời gian nằm đầu bằng không có liên quan với PDPH với p>0,05.

Kết luận: Đau đầu sau chọc dò dịch não tủy là biến chứng thường gặp ở trẻ em. Các cơn đau thường xuất hiện sớm trong ngày đầu tiên. Hướng mặt vát kim song song với trục dọc cơ thể và sử dụng thuốc gây tê trước chọc dò làm giảm tỉ lệ đau đầu sau chọc dò dịch não tủy trên lâm sàng.

Từ khóa: trẻ em, đau đầu sau chọc dò dịch não tủy, chọc dò dịch não tủy

ABSTRACT :

Nguyen Le Anh Tu, Nguyen An Nghia
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 109 -
115

Introduction: Post lumbar puncture headache is a common complication in children. The study of the incidence, characteristics and factors affecting post lumbar puncture headache helps to identify and prevent this complication.


Objective: To describe epidemiologic, clinical, paraclinical characteristics and treatment of post lumbar puncture headache (PDPH) in Department of Infectious Diseases - Children’s Hospital N01.

Methods: Cross sectional study.

Results: 104 patients were included from December 2017 to July 2018. 39.42% of patients present with headache, 41.35% developed back pain, and 13.46% developed headache after lumbar puncture (LP). PDPH occurred primarily in the first day after LP (64.29%), the first two days accounted for 92.86% of the cases. Moderate pain score (evaluated by NRS score) was 4.2 (4 - 5). The most painful area was the forehead area (57.14%). PDPH achieved peak level in an average of 4.2 hours, mostly in the first 6 hours. Pain was described as throbbing in 28.57% of cases. PDPH usually disappeared in 18.78 hours on average (3h – 40h). All patients with PDPH were treated with bed rest, 71.43% received paracetamol and 42.85% with ibuprofen. At regression analysis, we found that PDPH outcome was influenced by age, bevel orientation, and anesthesia prior to lumbar puncture (p<0.05). There was no significant association between gender factors, cerebrospinal fluid properties, number of punctures, and bed rest time with PDPH.

Conclusion: Post lumbar puncture headache was a common complication in children. The pain usually occurred early in the first day. Pointing the needle surface parallel to the longitudinal axis of the body and using the anesthetic prior to the puncture reduced the incidence of post lumbar puncture headache in clinical practice.

Key words: children, PDPH, lumbar puncture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF