Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018.

Đặng Trần Hoàng Oanh*, Nguyễn Trọng Trí*, Bùi Quang Vinh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Teo đường mật bẩm sinh sau mổ Kasai vẫn còn nhiều biến chứng và có tỷ lệ tử vong cao.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm của các biến chứng và xác định tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật Kasai trên bệnh nhân teo đường mật bẩm sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế hàng loạt ca, hồi cứu kết hợp tiến cứu các trường hợp teo đường mật bẩm sinh được phẫu thuật Kasai tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2012 tới tháng 6/2018. Các biến số chính là: các biến chứng và tử vong.

Kết quả: Tổng số 139 bệnh nhân có tuổi lúc mổ Kasai 78,1±21,7 ngày tuổi, tuổi lúc khám cuối cùng 25,7(12,7-45,4) tháng tuổi, nữ 62,6%. Có 70,5% bệnh nhân có biến chứng với 273 lần nhập viện. Biến chứng thường gặp nhất là nhiễm trùng đường mật 64,0% bệnh nhân, tăng áp cửa 46,8%, xuất huyết tiêu hóa trên do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản 12,2%. Tử vong 20,9% với tuổi trung vị 22,3 tháng. Không ghi nhận có mối tương quan giữa tử vong với các yếu tố tuổi khi mổ Kasai, kết quả xơ hóa hoặc xơ gan trên giải phẫu bệnh.

Kết luận: Bệnh nhân teo đường mật bẩm sinh sau phẫu thuật Kasai có tỷ lệ mắc biến chứng cao 70,5%, tử vong 20,9% lúc 22,3 tháng.

Từ khóa: teo đường mật bẩm sinh, phẫu thuật Kasai, biến chứng, tử vong

ABSTRACT :

Dang Tran Hoang Oanh, Nguyen Trong Tri, Bui Quang Vinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 122 - 12
8

Introduction: Biliary atresia after Kasai procedure had high prevalence of complications and mortality.

Objective: To describe the characteristic proportions of complications and the mortality rate after the Kasai procedure in children with biliary atresia.

Methods: A retrospective and prospective case series study enrolling all children with biliary atresia after performed Kasai procedure at Children’s Hospital 2 from Jan 2012 to June 2018.


Results: A total of 139 patients had mean age at Kasai procedure of 78.1 ± 21.7 days old, the median age of the last examination of 25.7(12.7 - 45.4) months old. Female accounted for 62.6%. There were 70.5% of cases having complications with 273 times of admission. Common complications were ascending cholangitis 64.0%, portal hypertension 46.8%, and esophageal variceal bleeding 12.2%. The mortality rate was 20.9% of patients at mean age of 22.3 months old. There was no association between mortality and age at Kasai procedure and fibrosis nor cirrhosis results in liver biopsy.

Conclusions: The percentage of patients with complications after the Kasai surgery was 70.5%; the most common complication was ascending cholangitis (64.0%). The mortality rate after Kasai surgery was 20.9%, no correlations were found between age at Kasai procedure, fibrosis/cirrhosis results in pathology with mortality.

Key words: biliary atresia, Kasai procedure, complications, mortality rate

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF