Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN NHÂN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA VÀNG DA Ứ MẬT Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Huỳnh Thị Thảo Nguyên*, Dương Công Lộc**, Bùi Quang Vinh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vàng da ứ mật ở trẻ em có nguyên nhân và biến chứng rất đa dạng. Mục tiêu nghiên cứu là xác định các nguyên nhân và biến chứng của trẻ nhũ nhi vàng da ứ mật.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả hàng loạt ca tiến cứu tại khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 11/2017 đến 5/2018. Tiêu chuẩn chọn: trẻ 1-12 tháng tuổi, vàng da ứ mật kéo dài trên 1 tháng, có bilirubin trực tiếp > 1mg/dL nếu bilirubin toàn phần < 5mg/dL; hoặc bilirubin trực tiếp > 20% nếu bilirubin toàn phần > 5mg/dL.

Kết quả: Tổng số 69 bệnh nhi có tuổi nhập viện trung bình 3,7 ±2,5 tháng, nam:nữ 1,46:1; Gan to 53,6%, lách to 21,7%, nhiễm trùng 31,9%. Nguyên nhân hàng đầu là teo đường mật 33,3%, viêm gan nhiễm CMV 15,9%, và còn lại nghi viêm gan sơ sinh vô căn 47,8%. Xét nghiệm bilirubin trực tiếp trung bình 5,6±3,1 mg/dL, men gan AST 314±270 U/L và ALT 206±15 U/L. Biến chứng hay gặp là thiếu máu (40,5%), nhiễm trùng (31,9%) và suy gan (23,2%). Nhóm teo đường mật phẫu thuật Kasai có tỷ lệ biến chứng cao nhất.

Kết luận: Vàng da ứ mật thường có nguyên nhân là teo đường mật, viêm gan nhiễm CMV, viêm gan sơ sinh vô căn, và các biến chứng là thiếu máu, nhiễm trùng, và suy gan.

Từ khóa: vàng da ứ mật, nhũ nhi, teo đường mật, viêm gan CMV, viêm gan sơ sinh vô căn

ABSTRACT :

Huynh Thi Thao Nguyen, Duong Cong Loc, Bui Quang Vinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 129 - 133

Background: Cholestatic jaundice in children has many causes and complications. Our study aimed to determine causes and complications of infants with cholestatic jaundice.

Method: A prospective case series in the ward of gastroenterology in the Children Hospital 1 from November 2017 to May 2018. Selection criteria were children 1-12 months old, direct bilirubin >1mg/dL if total bilirubin <5mg/dL or bilirubin >20% if bilirubin is >5 mg/dL, and lasting more than 1 month.

Results: A total of 69 patients had mean age of 3.7 ± 2.5 months, male:female as 1.46:1, hepatomegaly in 53.6% cases, splenomegaly 21.7%, and infection 31.9%. Identified causes were biliary atresia 33.3%, hepatitis with CMV serologic positive 15.9%, and remaining cases suspected of neonatal hepatitis 47.8%. Laboratory examinations had direct bilirubin of 5.6 ± 3.1 mg/dL, liver enzyme AST 314 ± 270 U/L and ALT 206 ± 15 U / L. Major complications were anemia (40.5%), infection (31.9%) and liver failure (23.2%). The biliary atresia after Kasai operation had highest complications.
Conclusions: Cholestatic jaundice frequently had causes as biliary atrophy, CMV hepatitis and idiopathic neonatal hepatitis, and complications as anemia, infection, and liver failure.

Keywords: cholestatic jaundice, infants, biliary atresia, CMV hepatitis, idiopathic neonatal hepatitis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF