Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH TRƯỚC VÀ SAU HIỆU CHỈNH THEO CRP Ở TRẺ BỊ TIÊU CHẢY CẤP TỪ 1-6 THÁNG TUỔI TẠI KHOA TIÊU HÓA, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Huỳnh Trân*, Nguyễn Anh Tuấn*, Bùi Quang Vinh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phản ứng viêm làm giảm nồng độ kẽm huyết thanh gây sai lầm khi đánh giá tỷ lệ kẽm thấp trong dân số.

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định nồng độ kẽm huyết thanh và tỷ lệ thiếu kẽm trước và sau hiệu chỉnh theo CRP ở trẻ bị tiêu chảy cấp từ 1-6 tháng tuổi.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang. Tiêu chí chọn vào là trẻ từ 1-6 tháng tuổi nhập khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 vì tiêu chảy phân lỏng ≥ 3 lần/24 giờ, dưới 14 ngày và chưa bổ sung kẽm uống trong vòng 2 tuần trước khi nhập viện. Tiêu chí loại ra là trẻ bị tiêu chảy do dị ứng sữa, do hội chứng ruột ngắn, bệnh lý nặng hoặc mạn kèm theo. Định nghĩa các biến số chính CRP huyết thanh tăng là > 5 mg/L, thiếu kẽm nếu kẽm huyết thanh <70 µg/dl. Nồng độ kẽm được hiệu chỉnh bằng correction factor (CF) cho CRP.

Kết quả: Tổng số 140 bệnh nhân có tuổi trung bình 4,4 ± 1,6 tháng, tỷ lệ nam 55,7%, nông thôn 55%, nhẹ cân 7,9%, bú mẹ hoàn toàn 35,7%, tiêu chảy < 7 ngày (81,4%). Xét nghiệm có bạch cầu tăng > 15.000/mm3 trong 9,3%, thiếu máu (Hb < 9,5 g/dl) 9,3%, CRP tăng > 5mg/L 37,1%. Nồng độ kẽm huyết thanh trung bình 79,26±25,43 µg/dl, tỷ lệ thiếu kẽm < 70 µg/dl là 38,6%. Chỉ số CRP liên quan ngược với nồng độ kẽm huyết thanh (r = - 0,224, p = 0,008). Sau hiệu chỉnh, nồng độ kẽm huyết thanh trung bình 83,79±26,34 µg/dl, tỷ lệ thiếu kẽm là 32,9%, giảm so với ban đầu 15% (P < 0,05).

Kết luận: Phản ứng viêm làm tăng ước lượng tỷ lệ thiếu kẽm. Tỷ lệ trẻ thiếu kẽm ở trẻ 1-6 tháng tuổi tiêu chảy ban đầu là 38,6%, sau hiệu chỉnh theo CRP còn 32,9%, giảm 15% so với không hiệu chỉnh.

Từ khóa: nồng độ kẽm huyết thanh, tiêu chảy cấp, trẻ 1-6 tháng tuổi, hiệu chỉnh theo CRP

ABSTRACT :

Nguyen Huynh Tran, Nguyen Anh Tuan, Bui Quang Vinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 134 - 138

Background: Inflammatory can reduce serum zinc levels and induce errors in the prevalence of zinc deficiency.

Objectives: To determine concentration of serum zinc before and after CRPs adjustment in children with acute diarrhea from 1 to 6 months of age.


Method: A prospective cross-sectional study in the ward of Gastroenterology, Childrens Hospital 2 from August 2017 to June 2018. Inclusion criteria were children of 1-6 months old, having watery diarrhea (≥ 3 times/24 hours), less than 14 days, and not taking zinc in the 2 weeks prior to their admission. Exclusion criteria were patients with milk allergy, short bowel syndrome, severe diseases (sepsis, pneumonia, hospital infection) and chronic diseases. Definitions of main variables were high CRP level as > 5 mg/L and zinc deficiency as serum zinc concentration < 70 μg/dl. Zinc concentration was adjusted using correction factor for high CRP level.

Results: A total 140 patients had mean age of 4.4 ± 1.6 months, male 55.7%, rural area 55.0%, underweight 7.9%, exclusively breastfed 35.7%, diarrhea < 7 days (81.4%). Laboratory examinations showed hyperleucocytosis (> 15.000/mm3) of 9.3% cases, anemia (Hb < 9.5 g/dl) 9.3%, high CRP 37.1%. Serum zinc concentration mean was 79.3 ± 25.4 μg/dL, the prevalence of zinc deficiency was 38,6%. CRP concentration was negatively associated to serum zinc concentration (r = - 0.224, p = 0.008). After adjustment, serum zinc concentration mean was 83.79 ± 26.34 μg/dl, the prevalence of zinc deficiency was 32.9%, reduced by 15% without adjustment (P < 0.05).

Conclusion: Inflammation increases the prevalence of zinc deficiency. The prevalence of zinc deficiency among children aged 1-6 months with acute diarrhea was 38.6%, reduce after CRP correction as 32.9%, a decrease of 15% compared with no adjustment.

Key words: serum zinc concentration, acute diarrhea, 1-6 month-old children, CRP adjustment

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF