Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
THIẾT LẬP KHOẢNG THAM CHIẾU STEROID NIỆU CHO TRẺ EM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ

Trần Thị Ngọc Anh*, Trần Thị Chi Mai**, Trần Minh Điển***, Ronda F Greaves****

TÓM TẮT :

Mở đầu: Định lượng steroid niệu bằng kỹ thuật sắc ký khí - khối phổ (gas chromatography- mass spectrometry: GC-MS) được áp dụng rất hiệu quả trên thế giới trong chẩn đoán rối loạn tổng hợp hormon steroid bẩm sinh cho các bệnh nhi. Để áp dụng kỹ thuật này tại Việt Nam, rất cần xây dựng khoảng tham chiếu steroid niệu cho trẻ em.

 Phương pháp: Bài báo này trình bày áp dụng kỹ thuật định lượng steroid niệu bằng GC-MS ở điều kiện phòng xét nghiệm hóa sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhằm thiết lập khoảng tham chiếu steroid niệu cho trẻ em theo hướng dẫn của IFCC/CLSI ở độ tuổi từ sơ sinh đến trước khi dậy thì. Khoảng tham chiếu các steroid niệu được xây dựng cho 4 nhóm tuổi theo đơn vị μmol/mmol creatinine gồm: 1-28 ngày, 1 tháng đến < 2 tuổi, từ 2 - < 8 tuổi, và 8-12 tuổi.

Kết quả: Có sự khác biệt nồng độ các steroid niệu theo nhóm tuổi với p ≤ 0,001. Phần lớn nồng độ steroid niệu không khác biệt giữa nam và nữ ở các nhóm tuổi <8, tuy nhiên có sự khác biệt nồng độ An, Et, PD, PT, 11Keto-An giữa nam và nữ ở trẻ 8-12 tuổi. Tỷ lệ chẩn đoán được thiết lập cho từng khoảng tuổi trong đó tỷ lệ PT/ (THE +THF + 5α-THF) khác nhau giữa nam và nữ ở trẻ sơ sinh và trẻ 8-12 tuổi.

Kết luận: Khoảng tham chiếu cho các sản phẩm chuyển hóa của steroid niệu được xây dựng cho trẻ em nhằm ứng dụng trong chẩn đoán rối loạn sinh tổng hợp hormon steroid do thiếu enzym.

Từ khóa: steroid niệu, sắc ký khí khối phổ, khoảng tham chiếu

ABSTRACT :

Tran Thi Ngoc Anh, Tran Thi Chi Mai, Tran Minh Dien, Ronda F Greaves
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1- 2019: 151 –
159

Background: Urine steroid profiling by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) has been effectively applied for diagnosing of steroid synthesis disease in the word. The establishment of reference intervals is important to apply this technique in Vietnam.

Method: This article presents the application of urine steroid by GC-MS in the chemistry lab in Vietnam National Hospital of Pediatrics in order to establish the reference intervals of urine steroid metabolome for children from birth to puberty by the guidelines of IFCC/CLSI. The steroids reference intervals were studied for 269 normal children from 1 day to 12 years old which were divided into four groups: from 1 day to 30 days old, from 1 month to 2 years old, from 2 to 8 years old, and 8 to 12 years old.

Results: There was the difference between the age groups of p ≤0.001 and almost no difference in the concentration of urine steroid between boys and girls to be less than 8 years old, however, there is some difference in concentration of An, Et, PD, PT and 11Keto-An between boys and girls to be from 8 to 12 years old. Four diagnostic ratios were established for each age range in that the ratio of PT/ (THE +THF + 5α-THF) is different between boys and girls at newborn and at 2-8 years old.

Conclusion: The reference intervals of urine steroids for children was proposed for diagnosing and monitoring of patients with disease congenital of steroid due to various enzyme defects.

Keys words: urinary steroids, GC-MS, reference intervals

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF