Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DỰA VÀO CYSTATIN C VÀ CREATININE TRÊN BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Huỳnh Nguyễn Duy Liêm*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Diệp Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhiễm khuẩn huyết trên thế giới và trong nước còn cao. Trong đó, tổn thương thận góp phần không nhỏ làm gia tăng tỷ lệ tử vong. Có nhiều nghiên cứu đánh giá xét nghiệm cystatin C tốt hơn creatinine trong chẩn đoán tổn tương thận, tuy nhiên tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào trên trẻ em so sánh hiệu quả của 2 xét nghiệm này trong chẩn đoán tổn thương thận. Mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả của xét nghiệm cystatin C và creatinine trong chẩn đoán tổn thương thận trên trẻ em nhiễm khuẩn huyết.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loạt trường hợp nhiễm khuẩn huyết nhập khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 8/2017 đến 5/2018. Đo cystatin C và creatinine ở thời điểm T0 và T24 sau chẩn đoán.

Kết quả: 56 trẻ nhiễm khuẩn huyết trong thời gian nghiên cứu. Độ tuổi trung bình 33 tháng, nam chiếm 51,8%, suy dinh dưỡng 14,3%, béo phì 14,3%, 66,1% trường hợp sốc, tổn thương từ 2 cơ quan trở lên 91,1%,vị trí nhiễm khuẩn đa số là hô hấp (55,4%) và tiêu hóa (21,4%). Tổn thương thận lúc T0 theo creatinine 66,1% (giai đoạn I 40,6%), trong khi đó theo cystatin C là 51,8% (giai đoạn I 48,3%); tại thời điểm T24 theo creatinine 55,3% (giai đoạn I 59,4%), theo cystatin C 42,8% (giai đoạn I 50%). Giá trị trung bình GFR theo creatinine và cystatin C ở trẻ tổn thương thận thấp hơn trẻ không có tổn thương thận (P = 0,00). 12,5% trẻ lọc máu, tại T0 trung bình GFR theo cystatin C ở nhóm lọc máu (52,1 ml/ph/1,73m2da) thấp hơn nhóm không có lọc máu (99,4 ml/ph/1,73m2da) với p = 0,01 và tại thời điểm T24 trung bình GFR theo cystatin C ở nhóm lọc máu (44,3 ml/ph/1,73m2da) thấp hơn nhóm không có lọc máu (106,8 ml/ph/1,73m2da) với P = 0,00. Trung bình GFR theo cystatin C ở nhóm tử vong tại T0 (67,1 ml/ph/1,73m2da) và T24 (63,2 ml/ph/1,73m2da) thấp hơn nhóm sống tại T0 (98,5 ml/ph/1,73m2da) và T24 (108,6 ml/ph/1,73m2da) với p< 0,05. Tử vong 21,4%. Trẻ béo phì nguy cơ tử vong gấp 2,5 lần trẻ suy dinh dưỡng và gấp 4 lần trẻ bình thường. Trẻ tổn thương ≥ 3 cơ quan có nguy cơ tử vong gấp 14 lần trẻ có tổn thương ≤ 2 cơ quan. Trẻ lọc máu nguy cơ tử vong gấp 7 lần trẻ không lọc máu.Mức độ tổn thương phổi ở nhóm tử vong nặng hơn nhóm sống (P = 0,02), tổn thương màng phế nang mao mạch ở nhóm tử vong nhiều hơn nhóm sống (p = 0,01).

Kết luận: Tổn thương thận theo creatinine chiếm 66,1%, trong đó giai đoạn I 40,6%. Tổn thương thận theo cystatin C chiếm 51,8%, trong đó giai đoạn I 48,3%. Xét nghiệm cystatin C tiên lượng khả năng lọc máu và tử vong tốt hơn creatinine ở trẻ nhiễm khuẩn huyết.

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, suy dinh dưỡng, béo phì

ABSTRACT :

Huynh Nguyen Duy Liem, Phung Nguyen The Nguyen, Tran Diep Tuan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 76 - 82


Objectives: The mortality rate of sepsis on over the world and in Vietnam are still high, acute kidney injury (AKJ) significantlycontributes to increase the mortality rate. There are a number of studies showed that evaluation cystatin C better than creatinine in the diagnosis of AKJ, but in Vietnam there are no studies in children compared the effectiveness of these two tests. The objective of this study was to compare the effects of cystatin C and creatinine in the diagnosis of AKJ in children with sepsis.

Methods: A prospective describing study a series of sepsis cases in PICU of Children Hospital 1 from 8/2017 to 5/2018. Level of cystatin C and creatinine were measured at T0 and T24 after diagnosis.

Results: 56 children with sepsis, the average age of 33 months was 51.8% for men, malnutrition was 14.3%, obesity was 14.3%, shock was 66.1%, MODS was 91.1%. Most of the site of infection were pneumonia (55.4%) and intestinal tract (21.4%). AKJ according to creatinine at T0 was 66.1% (stage injury (I) 40.6%), while cystatin C was 51.8% (stage I 48.3%). At T24 AKJ according to creatinine was 55.3% (stage I 59.4%), cystatin C was 42.8% (stage I 50%). Mean GFR values according to creatinine and cystatin in AKJ were lower than those without kidney injury (P = 0.00). 12.5% of patients were on CRRT, in the mean GFR for according to cystatin C in the CRRT group (52.1 ml/ph/1.73m2) was lower than those without CRRT (99.4 ml/ph/1.73m2), (P = 0.01) and at T24, mean GFR for according to cystatin C in the CRRT group (44.3 ml/ ph/1.73m2) was lower than that in the CRRT group (106.8 ml/ph/1.73m2), (P = 0.00).Cystatin C-mediated GFR at T0 (67.1 ml/ph/1.73m2) and T24 (63.2 ml/ph/1.73m2) were lower than those at T0 (98.5 ml/ph/1.73m2) and T24 (108.6 ml/ph/1.73m2), were significant (P <0.05). Death rate was 21.4%. Obese children have a risk of death 2.5 times more than malnourished children and 4 times more than normal children. Infants with MODS ≥ 3 organs are 14 times more likely to die than infants with ≤ 2 lesions. Patients on CRRT likely increased mortality rate 7 times.

Conclusion: AKJ according to creatinine accounted for 66.1%, of which phase I 40.6%. While cystatin C accounted for 51.8%, of which stage I was 48.3%. Cystatin C prognosis is associated with better CRRT and death rates than creatinine in infants with sepsis.

Keywords: sepsis, malnutrition, obesity

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF