Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
THAY ĐỔI LIPID MÁU Ở HỘI CHỨNG THẬN HƯ TRẺ EM THEO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỚI LIỆU PHÁP STEROID

Lê Thỵ Phương Anh*, Trần Thanh Tùng*, Hoàng Thị Thủy Yên*, Nguyễn Thị Hồng Đức**, Trần Kiêm Hảo**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá sự biến đổi lipid máu ở hội chứng thận hư trẻ em theo mức độ đáp ứng với liệu pháp steroid.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo dõi dọc các trường hợp bệnh.

Kết quả: Nghiên cứu trên 30 trẻ em được chẩn đoán hội chứng thận hư có theo dõi lipid máu tại Trung tâm Nhi khoa Huế và khoa Nhi bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thấy tỷ lệ hội chứng thận hư nhạy cảm corticoid 70,0%; đề kháng corticoid 23,3%; phụ thuộc corticoid 6,7%. Nồng độ Cholesterol máu, Triglyceride, LDL-C máu ở bệnh nhi hội chứng thận hư trước điều trị là rất cao, lần lượt là 8,86±3,91mmol/l, 2,96±2,15mmol/l, 8,11±1,45 mmol/l. Nồng độ Cholesterol máu, Triglyceride, LDL-C máu ở bệnh nhi hội chứng thận hư giảm dần theo thời gian điều trị, nhưng vẫn còn mức cao so với giá trị bình thường. Nồng độ Cholesterol máu, Triglyceride, LDL-C, HDL-C máu không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa bệnh nhi hội chứng thận tái phát thường xuyên và không thường xuyên; nhạy cảm, phụ thuộc và đề kháng ở cả hai thời điểm chẩn đoán và lui bệnh, (p>0,05).

Kết luận: Cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu thêm về biến đổi lipid máu ở hội chứng thận hư trẻ em.

Từ khóa: hội chứng thận hư, biến đổi lipid máu, cholesterol máu, triglyceride máu

ABSTRACT :

Le Thy Phuong Anh, Tran Thanh Tung, Hoang Thị Thuy Yen, Nguyen Thị Hong Duc, Tran Kiem Hao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 104 – 109

Objective: Evaluate the alter of lipidemia on childhood nephrotic syndrome base on the response to steroid therapy.

Method: Longitudinal study.

Results: In 30 patients with childhood nephrotic syndrome at Hue Pediatric Centre and Pediatric Departement – Hue Medicine and Pharmacy University, the percentage of sensitive steroid, depend steroid and resistant steroid nephrotic syndrome were 70.0%, 6.7% and 23.3%. The level of cholesterolemia, Triglyceridemia, LDL-C before steroid therapy were 8.86±3.91 mmol/l, 2.96±2.15 mmol/l and 8.11±1.45 mmol/l, they were decreased after treatment but still remained at higher level than normal. There is no significantly difference about the level of cholesterolemia, Triglyceridemia, LDL-C, HDL-C between these groups: sensitive steroid, depend steroid and resistant steroid nephrotic syndrome; frequently relapse and non-frequently nephrotic syndrome before and after steroid therapy (p>0.05).

Conclusion: It is necessary to research more about lipidemia on childhood nephrotic syndrome.

Keywords: cholesterolemia, triglyceridemia, nephrotic syndrome, lipidemia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF