Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
THỂ TÍCH TIỂU CẦU TRUNG BÌNH (MPV) TRONG VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

Bùi Bỉnh Bảo Sơn*, Võ Thị Kim Dung**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa thể tích tiểu cầu trung bình (MPV) với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại mức độ nặng của viêm phổi theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 150 bệnh nhi viêm phổi, viêm phổi nặng điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018.

Kết quả: MPV trung bình trong nhóm nghiên cứu là 9,6 ± 0,9 fL, nhỏ nhất là 6,4 fL, lớn nhất là 11,9 fL. MPV trung bình của nhóm viêm phổi là 9,5 ± 0,9 fL và nhóm viêm phổi nặng là 9,8 ± 0,6 fL. MPV không có tương quan với nhiệt độ lúc vào viện, số lượng bạch cầu máu ngoại vi, nồng độ CRP huyết thanh và hình ảnh X-quang phổi. MPV có tương quan với tần số thở, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính máu ngoại vi. MPV tương quan nghịch mức độ vừa với số lượng tiểu cầu (rs = - 0,303 và p < 0,05). MPV không liên quan với phân loại mức độ nặng của viêm phổi theo WHO.

Kết luận: MPV không có tương quan với nhiệt độ lúc vào viện, số lượng bạch cầu máu ngoại vi, nồng độ CRP huyết thanh và hình ảnh trên X-quang phổi. MPV có tương quan nghịch mức độ vừa với số lượng tiểu cầu. MPV không liên quan với phân loại mức độ nặng của viêm phổi theo WHO.

Từ khóa: thể tích tiểu cầu trung bình (MPV), viêm phổi, trẻ em

ABSTRACT :

Bui Binh Bao Son, Vo Thi Kim Dung
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 146 - 150

Objective: To determine the relationship between MPV and clinical, subclinical characteristics and the severity classification of pneumonia in children according to WHO.

Methods: A Descriptive cross-sectional study on 150 children hospitalized for pneumonia, severe pneumonia at Pediatric Center in Hue Central Hospital from 9/2017 to 9/2018.

Results: The mean MPV in the whole study group was 9.6 ± 0.9 fL, minimum: 6.4 fL and maximum: 11.9 fL. The meanMPV in pneumonia was 9.5 ± 0.9 fL and in severe pneumonia was 9.8 ± 0.6 fL. MPV did not correlate with body temperature on admission, WBC, serum CRP and chest X-ray. MPV had correlation with respiratory rate on admission and neutrophile percentage. MPV had a medium inverse correlation with platelet count (rs = - 0.303, p < 0.05). There was no relation between MPV and the severity of pneumonia in children.

Conclusions: MPV did not correlate with body temperature on admission, WBC, serum CRP and chest X-ray. MPV had a medium inverse correlation with platelet count and had no correlation with the severity of pneumonia in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF