Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM PEWS Ở TRẺ NHẬP ĐƠN VỊ HỒI SỨC CẤP CỨU NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Nguyễn Tấn Bình*, Bùi Bỉnh Bảo Sơn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng của thang điểm cảnh báo sớm PEWS ở trẻ bệnh nặng tại đơn vị hồi sức cấp cứu nhi.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 115 bệnh nhi từ 2 tháng đến 15 tuổi bị bệnh nặng tạiđơn vị hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh Viện Trung Ương Huế từ tháng 09/2017 – 07/2018.

Kết quả: Thang điểm cảnh báo sớm PEWS có khả năng tiên lượng rất tốt nguy cơ trẻ ngừng tim hoặc nhịp tim chậm kèm dấu hiệu tưới máu kém trong vòng 24 giờ với diện tích dưới đường cong (Area Under the receiver operating characteristic Curve: AUC) là 0,935 (95% CI : 0,875 – 0,995), p < 0,001với điểm cắt là 6,5 (độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 73,6%). Trong bệnh viêm phổi nặng và nhóm bệnh hô hấp, thang điểm cảnh báo sớm PEWS có khả năng tiên lượng rất tốt nguy cơ trẻ ngừng tim hoặc nhịp tim chậm kèm tưới máu kém trong vòng 24 giờ với AUC là 1 (95% CI: 1 – 1) với p < 0,05.

Kết luận: Thang điểm cảnh báo sớm PEWS có khả năng tiên lượng rất tốt nguy cơ trẻ ngừng tim hoặc nhịp tim chậm kèm dấu hiệu tưới máu kém trong vòng 24 giờ với AUC là 0,935 (95% CI: 0,875 – 0,995), p < 0,001 với điểm cắt là 6,5 (độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 73,6%).

Từ khóa: cảnh báo sớm nhi khoa, ngừng tim, bệnh nặng

ABSTRACT :

Nguyen Tan Binh, Bui Binh Bao Son
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 151 - 156

Objectives: To determine the prognostic value of pediatric early warning system (PEWS) scoresin severity of illness in children in pediatric emergency and intensive care unit.

Methods: A descriptive cohort study was conducted in 115 childrens aged 2 months to 15 years with severity of illness admitted to the pediatric emergency and intensive care unit, Hue Central Hospital from September 2017 to July 2018.

Results: Pediatric Early Warning System (PEWS) scores had a very good prognosis of risk of cardiac arrest or bradycardia with poor perfusion signs within 24 hours with Area Under the receiver operator characteristic Curve (AUC) was 0.935 (95% CI: 0.875 – 0.995); p < 0.001 at a threshold score of 5 (the sensitivity and specificity were 100% and 73.6%; respectively). In severe pneumonia and respiratory, Pediatric Early Warning System (PEWS) scores had a very good prognosis of risk of cardiac arrest or bradycardia with poor perfusion signs within 24 hours with AUC was 1 (95% CI: 1 – 1); p < 0.05 at a threshold score of 10 (the sensitivity and specificity were 100% and 100%; respectively).
Conclusions: Pediatric Early Warning System (PEWS) scores had a very good prognosis of risk of cardiac arrest or bradycardia with poor perfusion signs within 24 hours with AUC was 0.935 (95% CI : 0.875 – 0.995); p<0.001 at a threshold score of 5 (the sensitivity and specificity were 100% and 73.6%; respectively).

Keywords: pediatric early ưarning, cardiac arrest, severity of illness

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF