Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BẰNG THANG ĐIỂM SNAPPE-II

Nguyễn Thị Kim Nhi*, Phạm Lê An*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mặc dù các phương tiện điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh ngày càng tiến bộ, tuy nhiên tỷ lệ tử vong sơ sinh đặc biệt tại các Khoa Hồi Sức Sơ Sinh (HSSS) vẫn còn cao ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu nhằm xác định giá trị tiên đoán tử vong của thang điểm SNAPPE- II cho trẻ sơ sinh tại Khoa HSSS.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, theo dõi dọc trên các trẻ sơ sinh 0- 28 ngày tuổi nhập vào Khoa HSSS Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong khoảng thời gian 12/2016 - 06/2018. Trẻ được thu thập số liệu theo bệnh án mẫu trong 12 giờ đầu, trong đó có thang điểm SNAPPE-II. Trẻ được theo dõi kết quả điều trị sống hay chết cho đến khi xuất viện. Loại trừ các trường hợp chuyển khoa hay xuất trong 24 giờ sau khi nhập khoa HSSS, các trẻ đa dị tật không phù hợp cuộc sống.

Kết quả: 552 trường hợp thỏa tiêu chuẩn được đưa vào nghiên cứu. Tỷ lệ tử vong trong nghiên cứu là 23,6%. Có nhiều yếu tố nguy cơ tử vong trong nghiên cứu như tuổi thai < 37 tuần OR 1,71 KTC (1,13 – 2,59) p=0,01; trẻ có bệnh ngoại khoa: OR 1,62 KTC (1,06 – 2,49) p= 0,025; trẻ có sốc: OR 106,87 (42,31 – 269,91) p=0,000; trẻ có phù bị lúc nhập viện: OR 4,66 KTC (1,92 – 11,34) p=0,001, trẻ có địa chỉ ở tỉnh: OR 1,93 (1,05–3,55) p=0,032. Điểm số SNAPPE-II lúc nhập khoa HSSS ở nhóm tử vong cao hơn đáng kể so với nhóm sống (30,2 ± 20,6 so với 11,9 ± 12,1, p=0,000), diện tích dưới đường cong của SNAPPE-II 0,779. Điểm cắt SNAPPE-II tại Khoa HSSS ≥ 23,5 có giá trị tiên đoán tử vong với độ nhạy 60% và độ đặc hiệu 85,1%. Bệnh nhân có điểm SNAPPE-II ≥ 23,5 làm tăng nguy cơ tử vong 8,54 lần, p=0,000.

Kết luận: Trẻ có cân nặng lúc sinh < 2500gr, có bệnh ngoại khoa, có sốc, có phù bì lúc nhập viện, có địa chỉ ở tỉnh, điểm số SNAPPE-II lúc nhập khoa HSSS ≥ 23,5 là các yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong. Điểm số SNAPPE-II ≥ 23,5 có độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 60% và 85,1% trong tiên đoán tử vong. Diện tích dưới đường cong của SNAPPE-II 0,779.

Từ khóa: sơ sinh, hồi sức sơ sinh, thang điểm SNAPPE-II, tử vong sơ sinh

ABSTRACT :

Nguyen Thi Kim Nhi, Pham Le An, Phung Nguyen The Nguyen
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 168 – 173

Objectives: Although the facilities for treatment and care of newborns has been improved. However, the neonatal mortality rate in Neonatal Intensive Care Unit is still high especially in developing countries. The aim of this study was to assess the ability of the Score for Neonatal Acute Physiology with Perinatal Extension version II (SNAPPE- II) and additional factors to predict the early adverse outcome (in-hospital death) in the newborns who admitted in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Methods: Single-center, prospective study. Tertiary Children Hospital, Neonatal Intensive Care Unit with 28 beds. 552 newborns consecutively admitted from December 2016 to June 2018 inclusived. Calculations of SNAPPE-II scores, sex, gestational age, treatment of the prior hospitals, address, surgical diseases, shock during the first 12 h of admission in the NICU.

Results: Mortality rate were 23,6%. Univariate analysis show that: gestational age <37 weeks: OR 1.71 [1.13 – 2.59] p= 0.01, surgical diseases: OR 1.62 [1.06 – 2.49] p= 0.025; shock: OR OR 106.87 [42.31 – 269.91] p= 0,000; sleroderma at admission: OR 4.66 [1.92 - 11.34] p= 0.001, newborns with address in the provinces: OR 1.93 [1.05 - 3.55] p= 0.032. SNAPPE-II score in mortality group was significantly higher than that of the survival group: OR 8.54 [5.49 – 13.29], p= 0.000. SNAPPE-II ≥ 23.5 has a predictive value of death with a sensitivity of 60%, specificity of 85.1%. Area under the curve was 0.779.

Conclusions: Infants with birth weight <2500gr, surgical diseaes, shock, sleroderma at admission, address in the province, SNAPPE-II at admission to NICU ≥ 23.5 were factors that increased the risks of death. The score of SNAPPE- II ≥ 23.5 has a sensitivity and specificity of 60% and 85.1% in predicting death, respectively. Area under the curve of SNAPPE-II was 0.779.

Keywords: neonates, NICU, SNAPPE-II score, neonatal mortality

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF