Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
“GIỜ VÀNG” CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM GIẢM TỬ VONG CHU SINH

Phạm Thị Thanh Tâm*

TÓM TẮT :

“Giờ vàng” của trẻ sơ sinh là giờ đầu tiên sau sanh. Các biện pháp can thiệp trong “giờ vàng” gồm tất cả thực hành dựa trên chứng cớ cho trẻ non tháng và đủ tháng, được thực hiện trong trong 60 phút đầu tiên ngay sau sanh cho dự hậu lâu dài tốt hơn. Các biện pháp gồm hồi sức sơ sinh, chăm sóc sau hồi sức, chuyển sơ sinh bệnh lý và trẻ sanh rất non đến đơn vị chăm sóc tăng cường sơ sinh, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn và các chăm sóc ban đầu tại khu dưỡng nhi. Các nghiên cứu lượng giá các biện pháp chăm sóc trong giờ vàng ở trẻ non tháng cho thấy giảm rõ hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, xuất huyết trong não thất, loạn sản phế quản phổi, và bệnh lý võng mạc. Mặc dù vẫn chưa đủ bằng chứng có lợi của giờ vàng áp dụng cho trẻ đủ tháng, nhưng các nhà sơ sinh trên thế giới đồng thuận về tầm quan trọng của giờ vàng cho cả trẻ non tháng và đủ tháng. Trong bài tổng quan nầy chúng tôi sẽ giới thiệu về các biện pháp can thip áp dụng trong “Giờ vàng” trong chăm sóc trẻ non tháng và trẻ đủ tháng.

Từ khóa: giờ vàng, chăm sóc sơ sinh, non tháng, đủ tháng

ABSTRACT :

Pham Thi Thanh Tam
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 01 – 09

“Golden hour” of neonate is defined as the first hour after birth. The “Golden hour” concept includes practicing all the evidence based intervention for term and preterm neonates, in the initial sixty minutes of postnatal life for better long-term outcome. There are neonatal resuscitation, post-resuscitation care, transportation of sick newborn to NICU, respiratory and cardiovascular support and initial course in nursery. The studies that evaluates the concept of golden hour in preterm neonates showed marked reduction in hypothermia, hypoglycemia, intraventricular hemorrhage (IVH), bronchopulmonary dysplasia (BPD), and retinopathy of prematurity (ROP). Although still there is no evidence seeking the benefit of golden hour approach in term neonates, the neonatologists around the globe agreed with the importance of golden hour concept equally in both preterm and term neonates. In this review article, we discuss various components of neonate care in “golden hour” of preterm and term neonatal care.

Key words: golden hour, neonatal care, preterm, term

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF