Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM

Phan Hùng Việt*, Đặng Thị Nguyên**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Schonlein-Henoch ở trẻ em. Tìm hiểu liên quan giữa tổn thương thận và các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, bao gồm 51 trẻ em <15 tuổi được chẩn đoán bệnh Schonlein-Henoch đang điều trị tại Trung tâm nhi khoa bệnh viện Trung Ương Huế và bệnh viện trường ĐHYD Huế từ tháng 4/2016 - 5/2018.

Kết quả: Tuổi mắc bệnh trung bình là 7,5 ± 3,4 tuổi. Trẻ nam mắc bệnh nhiều hơn trẻ nữ, tỷ lệ nam/ nữ là 1,3/1. Biểu hiện lâm sàng chính gồm ban xuất huyết dạng nốt gặp ở 100% các trường hợp, tiếp theo là biểu hiện tiêu hóa chiếm 66,7%, biểu hiện khớp chiếm 54,9%, biểu hiện tổn thương thận ít gặp nhất với tỷ lệ 19,6%. Cận lâm sàng cho thấy tăng bạch cầu đa nhân trung tính gặp 60,8%, tốc độ máu lắng tăng gặp 80,4%, đái máu vi thể gặp 15,7%, Protein dương tính gặp trong 13,7% trường hợp. Có mối liên quan giữa nhóm tuổi mắc bệnh với tổn thương thận. Nhóm tuổi >10 tuổi có nguy cơ tổn thương thận nhiều hơn trẻ ≤ 10 tuổi 6,1 lần (OR:6,1; 95%CI (1,5-26).

Kết luận: Đặc điểm lâm sàng của bệnh scholein-Henoch trong nghiên cứu của chúng tôi cũng giống như những báo cáo của những tác giả khác. Có mối liên quan giữa nhóm tuổi mắc bệnh với tổn thương thận.

Từ khóa: tổn thương thận, trẻ em

ABSTRACT :

Phan Hung Viet, Dang Thi Nguyen
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 45 - 52

Objective: Describe clinical and subclinical characteristics of Henoch-Schönlein purpura in children. Find the relationship between kidney lesion and clinical and subclinical manifestations.

Methods: Cross-sectional descriptive study, including 51 children <15 years of age diagnosed with Schonlein-Henoch purpura being treated at Hue Central Hospital and Hue University Hospital from April 2016 - May 2018.

Results: 51 children entered the study: Male:Female =1.3:1; mean age 7.5 ± 3.4 years. At onset, purpura was present in all cases, gastrointestinal manifestations in 66.7%, arthritis/arthralgias in 54.9%, renal lesion in 19.6%. The most frequent laboratory abnormalities were Leukocytosis (WBC >10 x 109/L) in 60.8%, high-erythrocyte sedimentation rate (ESR) in 80.4%, microscopic hematuria in 15.7%, proteinuria in 13.7%. Renal lesion were correlated with age of onset. The age group> 10 years old has 6.1 times more kidney lesion than the group ≤10 years (OR: 6.1; 95% CI (1.5-26).

Conclusion: Clinical and subclinical findings of Schonlein-Henoch purpura in our study are similar to those in the literature. There is a relationship between the age of onset with kidney lesion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF