Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
TỬ VONG, BIẾN CHỨNG VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRẺ SƠ SINH TUỔI THAI CỰC THẤP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thu Tịnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và nguyên nhân tử vong; tỉ lệ biến chứng trẻ non tháng; thời gian nằm viện chi phí điều trị cho trẻ sơ sinh tuổi thai cực thấp tại khoa Hồi sức sơ sinh.

Đối tượng phương pháp: Mô tả hàng loạt ca trên 30 trẻ có tuổi thai ≤  26 tuần, nhập BV Nhi Đồng 1 (NĐ1) trước 48 giờ tuổi từ 1/10/2017 đến 31/05/2019.

Kết quả: Có 18/30 trẻ tuổi thai ≤ 26 tuần tử vong (60%). Tuổi thai 23 tuần có 1 TH điều trị sống được 9 ngày tuổi. Tuổi thai 24; 25 và 26 tuần có tỉ lệ tử vong lần lượt là 53,9%; 76,8% và 0%. Có 60% trẻ được hỗ trợ NCPAP sau sanh và trên đường chuyển đến NĐ1. Thân nhiệt trung bình lúc nhập viện là 32,60C ở giờ tuổi 7,6. Nguyên nhân gây tử vong chính là xuất huyết phổi (7 TH) và nhiễm trùng huyết (4 TH). Biến chứng gây tử vong cao nhất là khí thủng mô kẽ phổi (5TH). 35,7% trẻ có bệnh phổi mạn nặng và 50% trẻ xuất viện kèm oxy. Thời gian điều trị (trung vị) cho một trẻ có tuổi thai TB 24,6 tuần - CNLS TB 653g là 96,7 ngày; với chi phí điều trị TB 209.327.006 đồng.

Kết luận: Trẻ có tuổi thai cực thấp ≤ 26 tuần nhập BVNĐ1 đã được cứu sống với tỉ lệ sống gần 50%. Nguyên nhân tử vong chính là xuất huyết phổi và nhiễm trùng. Thời gian nằm viện dài và chi phí điều trị khá cao. Trẻ xuất viện với tỉ lệ biến chứng bệnh phổi mạn cao. Các trẻ có tuổi thai cực thấp cần được theo dõi dự hậu lâu dài.

Từ khóa: tỉ lệ tử vong, chi phí điều trị, sơ sinh tuổi thai cực thấp, trẻ cực non, hồi sức sơ sinh

ABSTRACT :

Pham Thi Thanh Tam, Nguyen Thu Tinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 59 -
66

Objectives: To determine the rate and causes of mortality; rates of premature birth complications; the median length of stay; and the mean cost of treatment for extremely low gestational age neonates (ELGANs) at NICU.

Methods: A case series study. Clinical data were obtained from 30 ELGANs admitted within 48 hours after birth at NICU of Children’s Hospital 1 (CH1) from October 1, 2017 to May 31, 2019. ELGANs are defined as less than or equal to 26 weeks’ gestation age.


Results: ELGANs mortality rate was 60% (18 of 30 cases). A tiny neonate with gestational age at 23 weeks was survived until 9 days old. Extremely preterms with gestational age at 24 weeks, 25 weeks and 26 weeks had a mortality rate of 53.9%, 76.8%, and 0%, respectively. NCPAP was applied on 60% of cases after birth immediately and on the transfer way to CH1. The mean body temperature at admission was  32.60C at age of 7.6 hours. The main causes of death were pulmonary hemorrhage (7 cases) and sepsis (4 cases). The highest fatal complication of prematurity was pulmonary interstitial emphysema (5 cases). There were 35.7% of cases had severe chronic lung disease (CLD) in which 50% of those were needed oxygen support at discharge. The mean duration of treatment for an ELGAN with mean body weight 653 g and mean gestational age of 24 weeks was 96.7 days. The mean  cost of treatment was 209,327,006 VND.

Conclusions: The survival rate of ELGANs admitted to NICU of CH1 about 50%. The main causes of mortality were pulmonary hemorrhage and sepsis. For ELGANs, the cost of treatment was high and the length of stay was long. The survived newborns were discharged with a high rate of chronic lung disease. ELGANs should be followed up for long-term outcomes.

Keywords: mortarity rate, cost of treatment, extremely low gestational age neonates (ELGANs), extremely preterm, NICU

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF