Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ALBUMIN MÁU Ở TRẺ SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Trần Minh Dung*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Diệp Tuấn**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Albumin máu giảm trong sốc nhiễm khuẩn do thất thoát ra gian bào, do suy gan và do bù dịch. Giảm albumin máu ảnh hưởng trên tiên lượng của trẻ bị sốc nhiễm khuẩn. Ngưỡng albumin thấp đến mức nào cần phải bổ sung cho trẻ luôn là một vấn đề cần nghiên cứu. Sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em Việt Nam còn rất nhiều, tuy vậy không có một nghiên cứu nào về vấn đề này. Do vậy, chúng tối tiến hành khảo sát nồng độ albumin máu ở trẻ sốc nhiễm khuẩn.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả 45 trẻ sốc nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn của hội Hồi sức Tích cực Mỹ, được đều trị tại khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018.

Kết quả: Có 45 bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn thỏa tiêu chuẩn được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình 44,2 tháng, nam chiếm tỉ lệ 57,8%. Nồng độ albumin máu trung bình tại thời điểm 0 giờ, 6 giờ, 24 giờ lần lượt là 2,4 g/dl; 2,3 g/dl, và 2,3 g/dl. Tỉ lệ tử vong chiếm 37,8%. Tỉ lệ rối loạn chức năng đa cơ quan là 92,3%. Điểm cắt nồng độ albumin máu có thể ảnh hưởng đến kết cục với albumin máu đo tại thời điểm 0 giờ, 24 giờ là 2,6 g/dl và 2,3 g/dl. Tỉ lệ tử vong ở nhóm albumin máu <2,6 g/dl (52%) cao hơn nhóm albumin máu ≥ 2,6 g/dl (20%), p = 0,03. Thời gian dùng vận mạch ở nhóm albumin thấp (6 ngày) dài hơn nhóm albumin bình thường (4 ngày), p <0,05.

Kết luận: Albumin máu thấp có thể là yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong, kéo dài thời gian dùng vận mạch.

Từ khóa: sốc nhiễm khuẩn, albumin máu

ABSTRACT :

Tran Minh Dung, Phung Nguyen The Nguyen, Tran Diep Tuan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 67 – 74

Objectives: Hypoalbuminemia in septic shock can be caused by various mechanism: loss of intracellular space, liver failure and fluid replacement. Hypoalbumin effects on prognosis of children with septic shock. The low serum albumin threshold that needs to be supplemented for children is always a problem. In Viet Nam, althought there is many septic shock in children, there is no study on this issue. Therefore, we conducted a survey of serum albumin concentrations in children with septic shock.

Methods: Prospective observational study. 45 children with septic shock according to the standards of American College of Critical Care Medicine, were the intensive care unit of Children Hospital number 1 from September 2017 to June 2018.


Results: 45 patients with standardized septic shock were included in the study. The median age was 44.2 months, accounting for 57.8% female and 42.2% male. Serum albumin concentrations at time of 0, 6, 24 hour of admission were 2.4 g/dl; 2.3 g / dl, and 2.3 g/dl respectively. Mortality rate was 37.8%. The rate of multiorgan dysfunction was 92.3%. The cut-off of albumin level was measured at 0h, 24h were 2,6 g/dl and 2.3 g/dl respectively. The mortality rate in low-albumin group was lower than that of high-albumin group, p = 0.03. Patients with lower serum albumin level had prolonged duration of vasopressor drugs, 6 days compared to 4 days, p <0.05.

Conclusion: Serum albumin levels may be a prognosis indicator of septic shock patients. Low albumin level in septic shock patients may be associated with a increase in mortality rate and prolonged vasopressor therapy.

Key words: septic shock, serum albumin

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF