Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TẢI LƯỢNG VIRUS VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ 8 TUẦN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU KÈM NHIỄM VIRUS EPSTEIN-BARR TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Lê Bích Liên*, Lâm Thị Mỹ**, Trần Cao Dung*, Lê Nguyễn Thanh Nhàn*, Nguyễn Bảo Toàn***

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mối liên quan giữa tải lượng virus và đáp ứng điều trị tấn công 8 tuần ở bệnh nhân Thực bào máu kèm nhiễm Epstein Barr virus (TBM-EBV).

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu hàng loạt ca.

Kết quả: Từ tháng 2/2012 đến tháng 2/2017, có 84 bệnh nhân chẩn đoán TBM-EBV được đưa vào nghiên cứu. Lứa tuổi thường gặp nhất là từ 1- 5 tuổi (72,7%), tải lượng EBV trung vị truớc khi điều trị là 2.227,8 x 103 copies/mL. 76 ca được điều trị theo phác đồ HLH 2004 và 8 ca phối hợp thêm Rituximab. Sau điều trị tấn công 8 tuần, kết quả như sau: 48,8% đáp ứng hoàn toàn (41/84), 23,8% đáp ứng một phần (20/84) và 27,4% tử vong (23/84). Không ghi nhận có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về thuốc điều trị giữa 3 nhóm đáp ứng. Tại các thời điểm đo tải lượng EBV, so sánh trung vị tải lượng EBV 3 nhóm cho thấy, số copies EBV-DNA ở nhóm tử vong luôn cao nhất, kế đến là nhóm đáp ứng một phần và thấp nhất là nhóm đáp ứng hoàn toàn. Đặc biệt ở thời điểm tuần 2 sau điều trị, sự khác biệt về tải lượng virus giữa 3 nhóm có ý nghĩa thống kê (p = 0,002).

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa tải lượng virus với kết quả điều trị, đặc biệt ở thời điểm tuần 2 sau điều trị. Do đó, nếu tải lượng EBV-DNA còn cao ở thời điểm này bệnh nhân có nguy cơ đáp ứng kém cần xem xét hướng điều trị khác tích cực hơn.

Từ khóa: kết quả điều trị, hội chứng thực bào máu kèm nhiễm virus Epstein –Barr (TBM-EBV), tải lượng virus

ABSTRACT :

Le Bich Lien, Lam Thi My, Tran Cao Dung, Le Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Bao Toan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 83 – 88

Objective: Investigation of the relationship between viral load and the outcome of initial treatment in patients with EBV- HLH.

Method: Prospective descriptive study on a series of cases.

Results: From February 2012 to February 2017, we enrolled 84 patients younger than 16 years of age who were diagnosed with EBV- HLH. The most common ages of patients are 1-5 years old (72.7%), the median virus load before treatment was 2,227.8 x 103 copies/mL. 76 cases were treated by HLH-2004 protocol and 8 others were treated by a combination of HLH-2004 and Rituximab. After 8 weeks of initial treatment, results were as follows: 48.8% complete response (41/84), 23.8% partial response (20/84) and 27.4% death (23/84). There was no statistically significant difference in treatment between the 3 responding groups. Comparison of the median virus load between 3 responding groups showed that the number of copies of EBV-DNA in the death group was always highest, followed by the partial response group and the lowest was in the complete response group at any time of virus load measurement. After 2 weeks of treatment, there was a statistically significant difference in viral load between 3 groups (p = 0.002).

Conclusion: This study showed that there is an association between viral load and the treatment response, especially at the 2nd week after treatment. Therefore, if the virus load is still high at that time, patients can have a poor response and need to be treated by other more effective treatments.

Keywords: results of treatment, Epstein-Barr virus associated hemophagocytic lymphohistiocytosis (EBV-HLH), virus load

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF