Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH TRÊN BÀO THAI: HAI TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Lê Bá Minh Du*, Nguyễn Đức Dũng*, Trần Hoài Ân*, Tô Hồng Thịnh*, Trương Quang Lộc*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Bước đầu đánh giá hai trường hợp chuyển vị đại động mạch kiểu d (d-CVĐĐM) được chẩn đoán trước sinh và điều trị sau sinh.

Phương pháp: Trình bày hai trường hợp d-CVĐĐM được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tim thai và được phẫu thuật chuyển gốc động mạch (CGĐM) thành công sau sinh.

Kết quả: Hai bào thai được siêu âm tim thai chẩn đoán d-CVĐĐM với tuổi thai 22 và 32 tuần. Hai trường hợp này được chuyển đến sinh tại Bệnh Viện Trung Ương Huế vào năm 2019. Chẩn đoán d-CVĐĐM được khẳng định sau sinh. Hai trẻ sơ sinh được được phẫu thuật CGĐM thành công.

Kết luận: Có khả năng chẩn đoán d-CVĐĐM trước sinh. Những trẻ sơ sinh này nên được sinh tại các trung tâm có khả năng phẫu thuật CGĐM.

Từ khóa: dị tật tim bẩm sinh, chuyển vị đại động mạch, siêu âm tim thai, phẫu thuật chuyển gốc động mạch, chẩn đoán trước sinh

ABSTRACT :

Le Ba Minh Du, Nguyen Duc Dung, Tran Hoai An, To Hong Thinh, Truong Quang Loc
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 89 – 92

Objective: To evaluate initially two cases of d-transposition of the great arteries (d-TGA) prenatally diagnosed and postnatally treated.

Methods: To present two cases of prenatal diagnosed d-TGA by fetal echocardiography and postnatal successful arterial switch operation (ASO).

Results: Two fetuses were diagnosedwith d-TGA by fetal echocardiography at 22 and 32 gestational weeks, respectively. These cases were referred to Hue Central Hospital for timing and location of delivery in 2019. We confirmed the diagnosis of d-TGA after birth. Two neonates underwent ASO successfully.

Conclusions: D-TGA can be diagnosed prenatally. It is recommended that neonates with d-TGA should be delivered in a center performing ASO.

Key Words: congenital heart defects, transposition of the great arteries, fetal echocardiography, arterial switch operation, prenatal diagnosis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF