Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
VIÊM CƠ TIM TỐI CẤP SUY TUẦN HOÀN BẰNG KỸ THUẬT TRAO ĐỔI OXY QUA MÀNG VỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Võ Thanh Vũ*, Bạch Văn Cam*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Phan Thị Xuân*, Vưu Thanh Tùng*, Thái Quang Tùng*, Tạ Minh Hòa Hiệp*, Đinh Hoàng Vũ*, Châu Ngọc Hiệp*, Trần Hoàng Út*, Mã Tú Thanh*, Lâm Thị Thúy Hà*, Trần Thị Bích Hằng*, Nguyễn

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm cơ tim tối cấp là một căn bệnh đe dọa tính mạng ở trẻ em với tỉ lệ tử vong cao từ 25% đến 75% nếu có suy tuần hoàn và/hoặc rối loạn nhịp mặc dù đã điều trị tối đa bằng có biện pháp thông thường.

Phương pháp: Báo cáo ca lâm sang.

Kết quả: Một trường hợp trai 15 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp suy tuần hoàn đã được dùng thuốc trợ tim và thở máy. Tuy nhiên, tình trạng suy tim bệnh nhân nhanh chóng xấu hơn. Do đó, chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật trao đổi oxy qua màng với tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) để hỗ trợ tuần hoàn sau khi thất bại trong các biện pháp hồi sức tiêu chuẩn. Bé trai đã hồi phục chức năng tim hoàn toàn sau 91 giờđiều trị ECMO.

Kết luận: ECMO là một phương pháp điều trị hiệu quả cho viêm cơ tim tối cấp, đặc biệt là khi thất bại các biện pháp thông thường.

Từ khóa: viêm cơ tim tối cấp, kỹ thuật trao đổi oxy qua màng với tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO

ABSTRACT :

Vo Thanh Vu, Bach Van Cam, Phan Van Quang, Phung Nguyen The Nguyen, Phan Thi Xuan,
Vuu Thanh Tung, Thai Quang Tung, Ta Minh Hoa Hiep
, Dinh Hoang Vu, Chau Ngoc Hiep,
Tran Hoang Ut, Ma Tu Thanh
, Lam Thi Thuy Ha, Tran Thi Bich Hang, Nguyen To Bao Toan,
Phung Quoc Anh, Tran Thi Dang Dung
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 99 - 104

Objective: Fulminant myocarditis (FM) is a life-threatening disease in children with a very high mortality ranging from 25% to 75% with cardiac arrest and/or arrhythmia despite optimal clinical intervention.

Methods: A case report.

Results: A case of a 15-year-old boy having fulminant myocarditis with a circulatory failure was treated inotropics and mechanical ventilation. Unfortunately, the boy’s heart failure condi­tion was progressively worse. Therefore, we usedextracorporeal membrane oxygenation (ECMO) to support his circulation after failing inapply standard resuscitations. The boy’s heart function recovered completely after 91 hours of ECMO treatment.

Conclusion: ECMO is an effective rescue therapeutics for fulminant myocarditis, especially when failed in conventional treatments.

Keywords: fulminant myocarditis (FM), extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF