Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỈ LỆ TIM BẨM SINH NẶNG Ở TRẺ SƠ SINH MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2017 – 2018

Võ Đức Trí*, Cam Ngọc Phượng**, Hà Mạnh Tuấn***, Nguyễn Thanh Nguyên****

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu: Dị tật bẩm sinh là nguyên nhân tử vong cao hàng thứ hai ở trẻ sơ sinh trong đó 21,3% do tim bẩm sinh nặng. Nhiều điểm mới, phức tạp về lâm sàng, điều trị, tiên lượng tim bẩm sinh (TBS) nặng ở trẻ sơ sinh nên việc nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng tim bẩm sinh nặng ở trẻ sơ sinh là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc, tư vấn và điều trị tim bẩm sinh nặng ở trẻ sơ sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả có phân tích tiến cứu trên 301 trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh nhập viện Nhi Đồng 1 từ 4/2017 – 4/2018.

Kết quả: Tỉ lệ TBS nặng là 21,9%. Tật TBS nặng phụ thuộc ống động mạch 72,6%. Trong nhóm TBS nặng trẻ bị tím 81,8%, suy hô hấp 71,2%, dùng PGE1 48,5%, nhiễm trùng bệnh viện lúc nhập khoa 48,5%, sốc 12,1%, suy tim 15,2%, TBS nặng cần bóp bóng, thở máy là 54,5%.31,5% trẻ có dị tật bẩm sinh kèm. Tỉ lệ tử vong ở nhóm tim bẩm sinh không nặng và nặng lần lượt là 3,8% và 28,8%. Các yếu tố liên quan tử vong gồm trẻ có suy tim, tím nặng, suy hô hấp nặng và TBS nặng không thể can thiệp phẫu thuật.

Kết luận: Tỉ lệ tim bẩm sinh nặng khá cao, lâm sàng nặng. Các yếu tố liên quan tử vong gồm trẻ có suy tim, tím nặng, suy hô hấp nặng và TBS nặng không thể can thiệp phẫu thuật.

Từ khóa: tim bẩm sinh nặng, sơ sinh       

ABSTRACT :

Vo Duc Tri, Cam Ngoc Phuong, Ha Manh Tuan, Nguyen Thanh Nguyen
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 120 – 125

Objectives: Birth defects are the second highest cause of death in newborns, of which 21,3% are due to critical congenital heart disease. Lots of new complicated clinical characteristics, treatment and prognosis of critical congenital heart disease (CHD) in newborns that need to study. The research results contribute to improving the quality of care, counseling and treatment of critical congenital heart disease in newborns.

Methods: Cross-sectional study analysis on 301 newborns with congenital heart disease admitted to Children s Hospital 1 from 4/2017 - 4/2018.
Results: The rate of critical CHD in newborn is 21.9%. Ductal-dependent critical CHD is 72.6%. In critical CHD group, newborn with cyanosis: 81.8%, respiratory failure 71.2%, using PGE1 48.5%, hospital infection 48.5%, shock 12.1%, heart failure 15.2 %, critical CHD need ventilating with ballon or mechanical ventilation is 54.5%. 31.5% of newborn have congenital malformations. Mortality rates in congenital heart groups are not severe and severe at 3.8% and 28.8%, respectively. Death related factors include children with heart failure, severe cyanosis, severe respiratory failure and critical CDH that cannot surgery.

Conclusions: The rate of critical congenital heart disease is quite high and severe. Death related factors include children with heart failure, severe cyanosis, severe respiratory failure and critical CDH that cannot surgery.

Key words: critical congenital heart disease in newborn

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF