Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM VÒNG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT TỪ TRƯỚC ĐẾN SAU SANH

Vũ Minh Phúc*, Đỗ Nguyên Tín*, Lê Kim Tuyến**, Đỗ Thị Cẩm Giang*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Quan sát sự thay đổi vòng van động mạch phổi từ trong bào thai cho tới sau sanh trong bệnh tứ chứng Fallot (4F) và ảnh hưởng của vòng van động mạch phổi trong bào thai đến tiên lượng bệnh nhân sau sanh.

Đối tượng: Tất cả các ca được chẩn đoán trong bào thai 4F tại Viện Tim TP. Hồ Chí Minh từ tháng 01 năm 2014 đến hết tháng 6 năm 2017. Và theo dõi nhóm bệnh nhân này đến tháng 6 năm 2018.

Kết quả: Trong số 59 bệnh nhân trên đến thời điểm chấm dứt nghiên cứu tỉ lệ sống 82%, tử vong sơ sinh 10,8%, tử vong chung 18%. Đa số bệnh nhân vòng van động mạch phổi chuẩn hóa theo tuổi thai Z-score (fPVz) <-3 thì sau sanh vòng van động mạch phổi chuẩn hóa theo diện tích da Z-score (PVz) <-3 (46,2%), tuy nhiên cũng có không ít trường hợp fPVz nhỏ nhưng sau sanh cải thiện và ngược lại (23,1% và 15,4%). Có 24,5% bệnh nhân phụ thuộc ống động mạch (PTOĐM) sau sanh cần truyền PGE1 và đặt stent ống động mạch. fPVzvà tỉ lệ vòng van động mạch phổi trên vòng van động mạch phổi trong bào thai (fPVAoV) ở nhóm PTODM hơn nhiều so với nhóm KPTODM và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p = 0,003 và 0,011). So sánh giá trị fPV <-3 và fPVAoV <0,5, chúng tôi nhận thấy fPVAoV <0,5 có giá trị tiên lượng nhiều hơn, giá trị fPVAoV <0,5 có thể giúp tiên lượng PTODM, can thiệp tạm thời sau sanh, và phẫu thuật triệt để giữ được vòng van hay không.

Kết luận: Siêu âm tim thai đánh giá fPVz trên bệnh nhân 4F đặc biệt là đánh giá fPVAoV có thể giúp tiên lượng sau sanh nhóm bệnh nhân này.

Từ khóa: tứ chứng Fallot bàothai, vòng van động mạch phổi bào thai, tiên lượng tứ chứng Fallot bào thai

ABSTRACT :

Vu Minh Phuc, Do Nguyen Tin, Le Kim Tuyen, Do Thi Cam Giang
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 140 – 1
50

Objectives: Describe the development of the pulmonary valve from prenatal to postnatal in tetralogy of Fallot (4F) and the size and development of this valve to the prognosis postnatal.

Methods: We included patients with a prenatal diagnosis of tetralogy of Fallot between January 2014 and June 2017 at Heart Institue, Ho Chi Minh city and follow up these patients until June 2018.

Results: Of these 59 patients to the end of the study, the survival rate was 82%, neonatal mortality was 10.8%, general death was 18%. The majority of patients with standardized pulmonary valve to Z-score acording to gestational age prenatal (fPVz) <-3, after postnatal standardized pulmonary valve according to body surface (PVz) <-3 (46.2%), however there are many cases of small fPVz but improved after birth and vice versa (23.1% and 15.4%). 24.5% of patients with duct dependent postnatal need PGE1 and duct arterial stent. fPVz and the ratio between pulmonary valve and aortic valve diameter prenatal (fPVAoV) in the duct dependent group were much higher than that of the other group and this difference was statistically significant (p = 0.003 and 0.001). Comparing the value of fPV <-3 and fPVAoV <0.5, we found that fPVAoV <0.5 has a more prognostic value, the value of fPVAoV <0.5 can help predict duct dependent postnatal and valve sparing procedure or not.

Conclusions: Fetal echocardiography assessing fPVz in patients with 4F, especially evaluating fPVAoV may help prognosis postnatal.

Keywords: tetralogy fetal echocardiography; fetal pulmonary valve, prognosis of fetal tetralogy of Fallot

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF