Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
TÌNH HÌNH NHIỄM NẤM MÁU Ở TRẺ SANH NON - RẤT NHẸ CÂN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Phạm Thị Lan Phương*, Đặng Quốc Bửu*, Phạm Quỳnh Mai Trang*, Nguyễn Thu Tịnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm nấm máucác chủng nấm gây bệnh ở trẻ sanh non - rất nhẹ cân nhập khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang. Tất cả trẻ sanh non - rất nhẹ cân nhập viện từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2108 có kết quả cấy máu dương tính với nấm được đưa vào nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm nấm máu ở trẻ rất nhẹ cân 7% (13/185 trường hợp). Tỷ lệ nhiễm nấm máu ở nhóm trẻ 1000 – 1499 gram và nhóm trẻ dưới 1000 gram lần lượt là 5,4% và 10,9%. Chủng nấm gây bệnh chính là Candida parapsilosis. Tỷ lệ trẻ sanh non - rất nhẹ cân có đặt catheter mạch máu trung ương là 39,7%. Trong đó, tỷ lệ cấy máu dương tính với nấm (12,3%) cao hơn so với nhóm trẻ không đặt catheter mạch máu trung ương (3,6%) (p<0,05).

Kết luận: Nấm là một trong những tác nhân quan trọng gây nhiễm trùng huyết ở trẻ sanh non - rất nhẹ cân, đặc biệt là ở nhóm trẻ có đặt catheter mạch máu trungương. Candida parapsilosis là căn nguyên nấm gây bệnh chủ yếu tại khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

Từ khoá: nhiễm nấm máu, sanh non rất nhẹ cân, catheter trung ương   

ABSTRACT :

Pham Thi Lan Phuong, Dang Quoc Buu, Pham Quynh Mai Trang, Nguyen Thu Tinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 151 - 155

Objective: To determine the prevalence of blood fungal infection and pathogenic fungal strains in very low birth weight (VLBW) neonates.

Method: Cross -sectional study. All VLBW neonates, admitted Neonatal intensive care unit at the Children s hospital 1 from 1st January 2018 to 31st December 2018, had blood fungal infection.

Results: The prevalence of blood fungal infection in VLBW is 7% (13/185 cases); in the group of 1000 – 1499 gram and the group under 1000 gram are 5.4% and 10.9%, respectively. Candida parapsilosis is the most common strain of fungal pathogen. The rate of a central catheter in VLBW neonatesis 39.7%. The rate of blood fungal in VLBW neonates with a central venous catheter is higher than those without a central venous catheter (12.3% vs 3.6%, p <0.05).

Conclusions: Fungi is an important cause of sepsis in VLBW neonates, especially in the group with a central venous catheter. Candida parapsilosis is the most common strain of fungal pathogen in VLBW neonates.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF