Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ở MỘT TRẺ SINH NON SUY HÔ HẤP NẶNG: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Đặng Quốc Bửu*, Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thu Tịnh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng ở trẻ nhũ nhi là một bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót. Bệnh có tỉ lệ tử vong cao, trẻ sinh non và viêm nội tâm mạc do Staphylococci là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ tử vong.

Thiết kế nghiên cứu: Báo cáo một trường hợp.

Kết quả: Chúng tôi báo cáo một trường hợp trẻ sinh non 29 tuần, bệnh màng trong được điều trị Surfactant thay thế. Trẻ sau đó diễn tiến suy hô hấp nặng dần được thở máy rung tần số cao, siêu âm phát hiện khối sùi 4,6mm trên mặt thất van 3 lá lúc 24 ngày tuổi, có kết quả cấy máu dương tính với Staphylococcus aureus và được điều trị thành công bằng Vancomycin trong 6 tuần.

Kết luận: Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cần được đặc biệt chú ý ở những trẻ sinh non và viêm nội tâm mạc do Staphylococci.

Từ khoá: sinh non, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

ABSTRACT :

Dang Quoc Buu, Pham Thi Thanh Tam, Nguyen Thu Tinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 156 – 159

Objective: Infective endocarditis (IE) in infants is a dangerous but easily overlooked disease. IE has a high mortality rate, premature and staphylococcal endocarditis are contributing factors to increased risk of death.

Method: A case report.

Result: We reported a case of 29-weeks preterm newborn, respiratory distress syndrome had been treated with exogenous surfactant replacement therapy. The child then progressed to severe respiratory distress, had been ventilated by high frequency oscillatory ventilation, echocardiography detected vegetation 4.6mm on the tricuspid valve at 24 days old, he had positive blood culture result for Staphylococcus aureus, successfully treated with Vancomycin for 6 weeks.

Conclusion: Infective endocarditis in infants must be concentrated in premature and staphylococcal endocarditis.

Keywords: preterm, infective endocarditis


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF