Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG ĐỐI VỚI SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Nguyễn Thị Bích Nga*, Nguyễn Ngọc Khôi**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: (1) Khảo sát tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trên bệnh nhi nhiễm vi khuẩn đa kháng và (2) Đánh giá vai trò của dược sĩ lâm sàng trong việc nâng cao tỷ lệ kháng sinh hợp lý ở các bệnh nhi này tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC) bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca có so sánh hồi cứu. Dữ liệu về tính hợp lý sử dụng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng do dược sĩ lâm sàng thu thập trong 6 tháng can thiệp từ 01/01/2015 đến 01/07/2015, được so sánh với dữ liệu trong 12 tháng trước khi có sự can thiệp từ 01/05/2013 đến 01/05/2014. Đánh giá tính hợp lý sử dụng kháng sinh dựa trên Phác đồ Điều trị Nhi khoa 2013 của Bệnh viện.

Kết quả: Sự can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong việc nâng cao tỷ lệ sử dụng kháng sinh hợp lý tại ICU không có ý nghĩa thống kê (p = 0,38). Không có khác biệt đáng kể giữa nhóm có can thiệp và trước can thiệp về tỷ lệ kháng sinh hợp lý (37,3% so với 34,0%), lựa chọn kháng sinh hợp lý (72,5% so với 54,7%) và thời gian điều trị hợp lý (96,1% so với 94,3%). Đa số phân lập đều là vi khuẩn Gram (-), dưới 10% là Gram (+). Vi khuẩn đa kháng chiếm 89,8%, chủ yếu là Acinetobacter spp. và P. aeruginosa. Acinetobacter spp. có mức độ kháng kháng sinh cao và có nhiều điểm tương đồng.

Kết luận: Tỷ lệ nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc tại ICU rất cao, chủ yếu là Acinetobacter spp. Nỗ lực để nâng cao sự hợp lý trong sử dụng kháng sinh của dược sĩ lâm sàng tại ICU là không đáng kể do chưa đủ kiến thức và kỹ năng lâm sàng.

Từ khóa: kháng sinh, hợp lý, sử dụng, đa kháng, dược sĩ lâm sàng

ABSTRACT

ABSTRACT :

Nguyen Thi Bich Nga, Nguyen Ngoc Khoi
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 160 – 166

Objective: The purposes of this study were to investigate therationality inusing antibioticsin patient with infection caused by multidrug- resistant bacteria in an intensive care unit (ICU) at a Childrens Hospital at Ho Chi Minh city in Viet Nam. The study also explored whether the intervention made by clinical pharmacist on antibiotics selections to treat infections may improve the appropriateness of antibiotics usage.

Method: This was a retrospective study and chart reviews. Data collected during 6-month intervention, from January to July 2015, by a clinical pharmacist on appropriateness of antibiotic selection to treat multidrug resistant bacteria infections, were compared to data in 12 months prior to the intervention, from May 2013 to May 2014. The assessment of appropriateness of antibiotics usage was based on the 2013 Treatment Guidelines of the Childrens Hospital.

Results: The intervention conducted by the clinical pharmacist to improve the appropriateness of antibiotic selections in ICU was not statistically significant (p = 0.38). There were no significant differences between intervention and pre-intervention in terms of antibiotic usage rate (37.3% versus 34.0%), antibiotic selection (72.5% versus 54.7%), and antibiotic duration (96.1% versus 94.3%). Majority of isolates were Gram negative bacteria and less than 10% were Gram positive. Multidrug resistant bacteria accounted for 89.8% of all isolates, mainly Acinetobacter spp. (45.6%), P. aeruginosa (17.2%). Acinetobacter spp. was highly resistant and its resistant patterns were very similar.

Conclusions: The rate of multidrug-resistant bacteria infection in ICU, mainly Acinetobacter spp., was high. Effort to improve appropriateness of antibiotics usage by clinical pharmacist in ICU was not significant due to insufficient training.

Key words: antibiotics, appropriateness, usage, multidrug-resistant, clinical pharmacist

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF