Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM TRẺ NGHE KÉM TIẾP NHẬN - THẦN KINH MỨC ĐỘ TỪ NẶNG ĐẾN SÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ KHÁM THÍNH LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Phạm Đoàn Tấn Tài*, Phạm Duy Quang**, Nguyễn Tuấn Như*, Đặng Xuân Hùng***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và các yếu tố quan đến nghe kém tiếp nhận-thần kinh trước ngôn ngữ mức độ nặng đến sâu ở trẻ khám thính lực tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thu thập dữ liệu từ bệnh án của trẻ nghe kém được chẩn đoán nghe kém tiếp nhận - thần kinh trước ngôn ngữ từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2017. Phân tích hồi qui đa biến được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan với nghe kém từ nặng đến sâu.

Kết quả: Tỷ lệ nghe kém nặng đến sâu là 84% (71 dB) ở 382 trẻ được thu dung (tuổi trung bình: 4,8; 7,6% mẹ mắc rubella và 22,3% mắc sốt phát ban thai kỳ). Gần như toàn bộ 32 trẻ có mẹ mắc rubella thai kỳ bị nghe kém nặng 28% đến sâu 69%. Phân tích đa biến cho thấy mẹ mắc rubella hay sốt phát ban trong thai kỳ có tỷ lệ nghe kém nặng đến sâu cao hơn.

Kết luận: Tình trạng nghe kém tiếp nhận - thần kinh trước ngôn ngữ được chẩn đoán trễ, mức độ nặng sâu chiếm tỷ lệ cao ở trẻ đến khám thính lực. Tăng cường tiêm ngừa rubella cho phụ nữ trước khi mang thai và tầm soát rubella thai kỳ; tầm soát nghe kém cho trẻ có nguy cơ và tiến đến tầm soát nghe kém cho mọi trẻ sinh ra là vấn đề bức thiết.

Từ khoá: nghe kém, trẻ em

ABSTRACT :

Pham Doan Tan Tai, Pham Duy Quang, Nguyen Tuan Nhu, Dang Xuan Hung
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 173 - 178

Objectives: To determine the prevalence of and factors associated with severe-to-profound prelingual sensorineural hearing loss among children presenting for evaluation of hearing loss problems at the Audiology Unit at the Children Hospital 1 in Ho Chi Minh city.

Methods: We collected data from the medical records of children with a diagnosis of prelingual sensorineural hearing loss during June 2014 - April 2017. Multivariate Regression analysis was used to determine factors associated with severe-to-profound prelingual sensorineural hearing loss.

Results: Of 382 children enrolled (mean age: 4.8 years; 7.6% and 22.3% were born to mothers acquired rubella and reporting a presence of rash and fever during pregnancy, respectively), the prevalence of severe-to-profound hearing loss (71 dB) was 84%. Almost all 32 children born to mothers who reported an acquisition of rubella during pregnancy had severe (28%) to profound (69%) difficulty in hearing. Multivariable analysis showed that children with mother acquired rubella or rash-fever during pregnancy were associated with the greater prevalence of severe-to-profound hearing loss.


Conclusion: The was a delay in diagnosis of prelingual sensorineural hearing loss, with a high proportion of severe-to-profound hearing loss, among children presenting for a diagnosis of hearing problems. Enhancement of rubella immunisation for women before pregnancy and hearing screening programs for ai-risk children towards a universal newborn hearing screening are urgently needed.

Keywords: hearing loss, children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF