Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMA PNEUMONIAE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Phạm Văn Hòa*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi ở trẻ em là một bệnh lý phổ biến, trong đó Mycoplasma pneumoniae là nguyên nhân của 10% tới 40% các trường hợp viêm phổi cộng đồng. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục tiêu đánh giá đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do M. pneumoniae tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng qua thăm khám bệnh nhân và hồi cứu bệnh án, theo dõi kết quả điều trị ở 119 trẻ từ 2 tháng đến 15 tuổi, được chẩn đoán viêm phổi do M. pneumoniae vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2018.

Kết quả: Tỉ lệ mắc bệnh cao nhất ở nhóm tuổi từ 2 tháng – 2 tuổi chiếm 41,18%, thời điểm thường mắc bệnh vào mùa thu 40,4%. Lâm sàng 100% bệnh nhân có ho, 78,2% sốt và 66,4% nghe có ran ở phổi. Trên X-quang có tổn thương phổi lan tỏa (63,9%), nồng độ CRP tăng cao (67,2%), số lượng bạch cầu bình thường (60,5%). Điều trị 100% khỏi, đỡ giảm với nhóm kháng sinh Macrolid và Quinolon.

Kết luận: Nhóm tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là từ 2 tháng – 2 tuổi chiếm 41,18%, thời gian mắc bệnh cao nhất vào mùa thu. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của bệnh là ho, sốt và khám phổi có ran. X–Quang phổi có tổn thương lan tỏa (63,9%), số lượng bạch cầu bình thường (60,5%) và nồng độ CRP tăng cao (67,2%), 100% bệnh nhân được điều trị khỏi, đỡ giảm với nhóm Macrolid và Quinolon.

Từ khóa: viêm phổi, vi khuẩn không điển hình

ABSTRACT :

Pham Van Hoa
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 179 - 184

Objectives: Children s pneumonia is a common disease, in which Mycoplasma pneumoniae is responsible for 10% to 40% of cases of community pneumonia.This study aims to investigatethe clinical epidemiological characteristics and results of treatment of Mycoplasma pneumoniae.

Methods: Describe clinical and subclinicalsymptomsthrough medical examination and retrospective, monitor treatment processin 119 children with Mycoplasma pneumoniae, in the Saint Paul Hospital from July 2017 to August 2018.

Results: The highest rate of disease in the age group from 2 months to 2 years accounts for 41.18%, common disease in autumn 40.4%. Cough symptoms are present in 100% of patients, 78.2% of patients have fever and 66.4% of patients have rales sound in the lungs. In X-ray lungs films with diffuse lesions (63.9%), CRP increased (67.2%), normal white blood cell count (60.5%). The success rate of treatment is 100% with Macrolide and Quinolon antibiotics.


Conclusions: The highest rate of disease in the age group from 2 months to 2 years accounts for 41.18%, common disease in autumn. The main clinical manifestation of the disease is cough, fever and pulmonary rales on examination. In X-ray lungs films with diffuse lesions  (63.9%), normal white blood cell count (60.5%) and CRP increased (67.2%). the success rate of treatment is 100% with Macrolide and Quinolon antibiotics.

Key words: pneumoniae, atypical pneumonia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF