Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
PHÁT TRIỂN THANG ĐO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI TRÚ Ở CÁC BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA NAM

Đỗ Văn Niệm*, Lê Minh Lan Phương*, Lê Thị Trúc*, Lê Thị Châu*, Nguyễn Thị Cẩm Lệ*, Huỳnh Thị Thanh Trang**, Thân Thị Thu Ba**, Biện Huỳnh San Đan***, Trần Thị Anh Thư****, Ngô Hoàng Anh*****, Lý Thị Diễm Thúy******, Khưu Thoại Hoa*******

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phát triển thang đo chất lượng chăm sóc điều dưỡng ngoại trú.

Phương pháp: Kết hợp phương pháp định tính để xây dựng thang đo khởi đầu với khảo sát cắt ngang tại 7 điểm nghiên cứu, cỡ mẫu mỗi điểm là 300. Thực hiện phân tích nhân tố khám phá, khẳng định, mô hình cấu trúc để đánh giá độ tin cậy, giá trị và giá trị lý thuyết của thang đo.

Kết quả: Mô hình đo lường cuối cùng gồm 22 biến chỉ báo và 4 nhân tố theo thứ tự là  hữu hình,  hướng dẫn,  giao tiếp và  hài lòng chung. Mô hình này có độ phù hợp chấp nhận được (c2/df: 2,66; CFI: 0,930; TLI: 0,920; RMSEA: 0,071 [90% CI: 0,63-0,078], SRMR: 0,048); đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị (Alpha: 0,836; 0,842; 0,923; 0,906 -AVE: 0,432; 0,523; 0,704; 0,710); bất biến qua phân tích đa nhóm theo giới, trình độ đào tạo và bất biến đối với hệ số tải biến-nhân tố giữa các điểm nghiên cứu. Giao tiếp, hướng dẫn và yếu tố hữu hình ảnh hưởng có ý nghĩa đến hài lòng chung về chăm sóc điều dưỡng.

Kết luận: Thang ONC có giá trị và độ tin cậy chấp nhận được, có thể áp dụng trong bối cảnh Việt Nam.

Từ khóa: phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc (SEM), chăm sóc điều dưỡng (CSĐD).

ABSTRACT :

Do Van Niem, Le Minh Lan Phuong, Le Thi Truc, Le Thi Chau, Nguyen Thi Cam Le,
Huynh Thi Thanh Trang, Than Thi Thu Ba, Bien Huynh San Dan, Tran Thi Anh Thu, Ngo Hoang Anh,
Ly Thi Diem Thuy, Khuu Thoai Hoa
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 202 – 212

Objectives: To develop a quality measuring scale of Outpatient Nursing Care (ONC).

Method: This study associated qualitative method with a survey at 7 outpatient clinics, average sample size of every site was 300. Doing exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling for evaluating reliability and validity of measurement model, and nomological validity of the scale.

Results: The final measurement model had 22 items and 4 constructs (tangible, support, communication and overall satisfaction). It has shown enough evidence of acceptability(c2/df: 2.66, CFI: 0.930, TLI: 0.920, RMSEA: 0.071 [90%CI: 0.063-0.078]), reliability, validity (Alpha: 0.836, 0.842, 0.923, 0.906; AVE: 0.432, 0.523, 0.704, 0.710), invariance for gender and education, and partially invariance for cross-context-based analysis (loadings). Factors of tangible, support, communication had significantly positive inpact to overall satisfaction of nursing care service.

Conclusion: The ONC scale has accepted reliability and validity for applying in Vietnamese context.

Key words: exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), structural Equation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF