Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
KẾT QUẢ BAN ĐẦU CỦA CHÍCH TĨNH MẠCH TRUNG TÂM DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Trần Văn Định*, Trần Trọng Tín*, Trần Văn Cường*, Trần Minh Hùng*, Ngô Thị Bình*, Đỗ Trung Hiếu*, Trần Thanh Thảo*, Trần Minh Vương*, Đỗ Minh Tâm*, Nguyễn Thị Hạnh Trang*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề - Mục tiêu: Đặt tĩnh mạch trung tâm là một kỹ năng quan trọng cho cấp cứu nhi khoa, tuy nhiên vẫn còn là thách thức với các phương pháp truyền thống. Siêu âm hướng dẫn là một phương pháp mới, nhằm tăng khả năng thành công và cải thiện tính an toàn của tiếp cận mạch máu ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiền cứu hàng loạt ca trên các bệnh nhi từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi được chích tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018.

Kết quả: Có 66 bệnh nhi với 71 lần chích tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn của siêu âm. 74,4% bệnh nhân dưới 2 tuổi. Dư cân với BMI > 85th percentile chiếm 18,2%. Tỉ lệ thành công là 95,8%. Các chỉ định chích tĩnh mạch trung tâm chủ yếu là lập đường truyền (79%) và đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (24%). Có 3 ca có tai biến (4,2%). Tỉ lệ thành công với các trường hợp trẻ nhỏ (1 tháng – 2 tuổi), trẻ dư cân lần lượt là 94,3% và 93,3%. Đặc biệt, đa số các trường hợp chích tĩnh mạch trung tâm là các bác sĩ có thâm niên ít (1 – 3 năm) nhưng tỉ lệ thành công rất cao (98%) khi có sự trợ giúp của siêu âm.

Kết luận: Siêu âm hướng dẫn đã dần thay thế các phương pháp truyền thống trong tiếp cận mạch máu trung tâm tại khoa Cấp Cứu bệnh viện Nhi đồng 1 và đã có những kết quả ban đầu khả quan.

Từ khóa: siêu âm hướng dẫn, chích tĩnh mạch trung tâm

ABSTRACT :

Tran Van Dinh, Tran Trong Tin, Tran Van Cuong, Tran Minh Hung, Ngo Thi Binh, Do Trung Hieu, Tran Thanh Thao, Tran Minh Vuong, Do Minh Tam, Nguyen Thi Hanh Trang
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 213 – 218

Objectives: Placement of a central venous catheter (CVC) is an important skill for pediatric emergency, still challenging with traditional techniques. Ultrasound guidance is a new technique. It has increased the success and improved the safe of central vascular access in pediatric patients.

Methods: A prospective case – series study of the pediatric patientsat age from1 month to 16 years, performed ultrasound – guided central venous access at the Emergency department in Children s hospital 1 from 1/2018 to 12/2018.

Results: Seventy-one ultrasound – guided central venous catheter placement were performed in 66 pediatric patients. 74.4% of patients were less than 2 years of age. The overweight patients with BMI > 85th percentile was 18.2%. The success rates were 95.8%. The indications of the central line placement were mainly intravenous medication (79%) and monitoring central venous pressure (24%). The complications occurred in 4.2% of cases. The high success rates in the younger children (1 month – 2 years of age) and in the overweight children were respectively 94.4% and 93.3%. Particularly, 70.4% of procedures were performed by the physicians with limited experience (1 – 3 years of experience) but achieved the high successrate (98%).

Conclusion: Ultrasound guidance has gradually replaced the conventional techniques in central venous access at the Emergency department in Childrens hospital 1 and achieved positive initial results.

Key words: ultrasound guidance, central venous access

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF