Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ U HẮC TỐ BẨM SINH KHỔNG LỒ VÙNG DA ĐẦU CÓ TÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÃN MÔ

Võ Kế Đạt*, Phạm Trịnh Quốc Khanh*, Nguyễn Hữu Hiếu*, Hồ Phi Nhạn*, Nguyễn Trung Hiếu**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh nhân nữ, 8 tuổi, với sang thương u hắc tố lớn vùng đỉnh chẩm; mục tiêu điều trị nhằm đảm bảo cắt bỏ toàn bộ sang thương và che phủ tổn khuyết bằng da đầu có tóc và đảm bảo tóc mọc đúng hướng. 

Phương pháp: Sau khi khảo sát tổn thương bằng lâm sàng, hình ảnh học và giải phẫu bệnh, thiết kế vùng da tạo chất liệu che phủ, áp dụng phương pháp giãn mô để tăng diện tích da vùng đỉnh và thái dương hai bên. Sau khi đủ da để tái tạo, tiến hành cắt bỏ toàn bộ u hắc tố và chuyển vạt che phủ tổn khuyết. 

Kết quả: Tổn thương vùng đỉnh chẩm có kích thước 19 x 20cm, giới hạn hoàn toàn bên ngoài hộp sọ, giải phẫu bệnh của tổn thương là nevi trung bì. Số lượng túi được đặt là 2 túi, ở vùng đỉnh - thái dương hai bên, thời gian đặt túi 3 tháng, không bị lộ van hoặc lộ túi. Kết quả: Cắt bỏ được hoàn toàn u hắc tố, vạt giãn mô có chất lượng tốt và đủ để che phủ các tổn khuyết da sau cắt bỏ u, với vùng da có tóc mọc đúng hướng. Đầu xa vạt da có vùng thiểu dưỡng diện tích khoảng 10cm2, được điều trị bằng phương pháp hút áp lực âm (VAC) và chăm sóc tại chỗ, kết quả lành tốt. 

Kết luận: Một trường hợp lâm sàng bệnh nhi với u hắc tố khổng lồ vùng đầu được điều trị hiệu quả bằng phương pháp giãn mô, cho phép phục hồi vùng da có tóc sau khi cắt bỏ sang thương. 

Từ khóa: phương pháp giãn mô, u vùng đầu, u hắc tố

ABSTRACT :

Pham Trinh Quoc Khanh, Vo Ke Dat, Nguyen Huu Hieu, Ho Phi Nhan, Nguyen Trung Hieu
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 17– 22

Objectives: A female patient, 8 year - old, has a giant lesion in her parieto - occipital region. The purpose of treatment removes the whole lesion and reconstructs the defect of scalp that makes sure the hair grow in a right direction.

Method: After examining the lesion by clinical manifestations, images and pathology, we designed skin flap, applied tissue expanders in order to increase the amount of skin in parietal and temporal regions. When there was enough skin for reconstruction, we performed surgery to remove the whole dermal nevi and then to cover the defect by expanded flap.

Results: The lesion in parieto-occipital region has 19 x 20cm in size, is entirely limited outside the skull and has pathology reported with dermal nevi. There were 2 expanders placed underneath both parieto-temporal regions in 3 months without valve or expander exposure. Results: the whole melanoma was completely removed, expanded flaps had high quality and are enough to cover skin defect resulted from removing the melanoma, with right direction of hair grow. A distal part of the flap had a mild - ischemia region with 10 cm2 in size which was treated by VAC therapy, local wound care and was well healed.

Conclusion: This is a clinical case with giant melanoma in scalp treated effectively by tissue expansion. This enables surgeons to reconstruct the scalp with hair grow after removing the lesions.

Key words: tissue expansion, giant scalp melanoma

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF